e-Form D ยื่นขอลดภาษีอิเล็กทรอนิกส์ก่อนส่งออกไป “อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม”

e-Form D สำหรับการส่งออกไปอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์

Highlight

  • e-Form D เริ่มใช้แล้วในการส่งออกไปอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
  • e-Form D จะทำให้การส่งออกมีความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันให้กับสินค้าไทย

e-Form D คืออะไร?

e-Form D หรือ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนามาจาก Form D หนังสือรับรองที่ยื่นขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีศุลกากร 0% ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area:  AFTA) ปัจจุบัน e-Form D เริ่มใช้แล้วในการส่งออกไปอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม จะต้องใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Form D เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ทำไมต้องยื่นขอ

กรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่า หนังสือดังกล่าวเป็นเอกสารยืนยันถึงแหล่งการผลิตและวัตถุดิบมาจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อขอรับการลดภาษี ณ ศุลกากรปลายทาง

e-Form D vs Form D ช่วยให้เอสเอ็มอีสะดวกขึ้นอย่างไร

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า e-Form D จะทำให้การส่งออกมีความสะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันให้กับสินค้าไทย เพียงแค่ยื่นคำขอผ่านระบบของกรมการค้าต่างประเทศ เช่นเดียวกับการดำเนินการในปัจจุบัน จากนั้นกรมฯ จะส่งข้อมูลหนังสือรับรองฯ ไปยังศุลกากรประเทศปลายทางโดยตรงแทนการสั่งพิมพ์ Form D ทำให้ผู้ส่งออกได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ช่วยประหยัดเวลา ช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกิจ และยังแก้ปัญหาการปลอมแปลงเอกสารทางการค้า

ขอ e-Form D ได้ที่ไหน

หน่วยงานที่สามารถให้บริการออก e-Form D ประกอบด้วย

  • กรมการค้าต่างประเทศใน 4 สาขา (ส่วนกลาง/ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัชดาภิเษก/ท่าเรือกรุงเทพฯ -คลองเตย)
  • สำนักงานพาณิชย์จังหวัด (สพจ.) 8 แห่ง ประกอบด้วย เชียงใหม่ สงขลา ชลบุรี สระแก้ว หนองคาย เชียงราย ตาก และมุกดาหาร
  • ในอนาคตอันใกล้คาดว่าจะมี สพจ. เพิ่มอีก 6 แห่ง คือ นครพนม ภูเก็ต สตูล ยะลา นราธิวาส และลำพูน ที่พร้อมรองรับให้บริการเพิ่มเติม

เอกสารที่ต้องเตรียม

  • ตรวจสอบข้อมูล ก่อนขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษี โดยใช้พิกัดศุลกากร : พิกัดอัตราศุลกากรสินค้าของประเทศปลายทาง/ สินค้าอยู่ในรายการที่ได้รับสิทธิหรือไม่/ กฎแหล่งกำเนิดสินค้ากำหนดไว้ว่าอย่างไร
  • ลงทะเบียนเพื่อขอทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้า ทางอินเตอร์เน็ต และนำเอกสารหลักฐานพร้อมถ่ายรูปสำหรับบัตรผู้รับมอบมายื่นที่กรมการค้าต่างประเทศ
  • การตรวจและรับรองคุณสมบัติแหล่งกำเนิดกรณีเป็นสินค้าอุตสาหกรรม (พิกัดฯ 25 – 97) ผู้ส่งออกสามารถยื่นขอตรวจรับรองคุณสมบัติการได้แหล่งกำเนิดสินค้าได้ที่สำนักบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด และสำนักงานการค้าต่างประเทศในภูมิภาค 10 เขต
  • ยื่นขอฟอร์มทางระบบ EDI เมื่อแบบฟอร์มได้ผ่านการตรวจสอบ ให้ติดต่อขอรับฟอร์มที่กรมการค้าต่างประเทศ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 3 สนามบินน้ำ นนทบุรี, ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ ถ.รัชดาภิเษก, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าเรือกรุงเทพ และสำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1- 10 โดยนำเอกสารมาขอรับ ดังนี้ กรณีสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป (พิกัดฯ 01-24) ต้องแนบ “แบบขอรับการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร”/ กรณีสินค้าอุตสาหกรรม ต้องแนบ “ผลการตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดของสินค้า” / ต้นฉบับใบกำกับสินค้า (Invoice) หรือสำเนาคู่ฉบับ/ เอกสารการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศหรือสำเนาคู่ฉบับเอกสารดังกล่าว คือ ใบกำกับสินค้า (Commercial Invoice), ต้นฉบับใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) หรือใบรับขนสินค้าทางอากาศ (Air Way Bill) หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้า หรือสำเนาคู่ฉบับเอกสาร

 

อนึ่ง เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่เสถียรของระบบในช่วงแรก การขอรับ e-Form D ควรดำเนินการพร้อมกับการใช้ Form D แบบกระดาษไปด้วย โดยจะใช้ Form D แบบกระดาษแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นำเข้าเพื่อขอรับสิทธิพิเศษแทนได้ แต่การแสดงเอกสารเพื่อขอรับสิทธิพิเศษที่ประเทศปลายทางศุลกากรจะพิจารณาจาก e-Form D เป็นลำดับแรกตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า (SC-AROO) ครั้งที่ 25

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5474827 หรือ 02-5474830 หรือ 02-5474838 หรือ สายด่วน 1385 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก  หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น