หนุนปั้นนิคมอุตสาหกรรม “สมาร์ทปาร์ค” ด้วยยุทธศาสตร์ 9 Smart

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โชว์ความคืบหน้าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค บนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง พร้อมกำหนด 9 ยุทธศาสตร์มุ่งสู่นิคมฯแห่งแรกและแห่งเดียวของอาเซียนที่ขับเคลื่อนทุกขั้นตอนด้วยนวัตกรรม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ.เตรียมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์คบนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยออกแบบพื้นที่โครงการ และจัดสรรสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ ออกเป็น 4 ส่วนหลัก ประกอบด้วย  พื้นที่อุตสาหกรรม 723.78 ไร่ พื้นที่พาณิชยกรรม 147.18 ไร่ พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 393.50 ไร่ และพื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 236.51 ไร่  นอกจากนั้นยังได้มีการแบ่งพื้นที่ให้ลักษณะเป็นกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมกัน

 

คุณวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกและแห่งเดียวของอาเซียนที่ขับเคลื่อนทุกขั้นตอนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะ พร้อมสำหรับรองรับโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลที่ชาญฉลาด ผ่านยุทธศาสตร์ 9 Smart ได้แก่

 

สถานที่ตั้ง (Smart Location) ที่ตั้งทำเลของนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์คจะมีพื้นที่ติดต่อกับท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด สนามบินอู่ตะเภา และรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพ – ระยอง มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน มีศูนย์กลางทางพาณิชย์ที่ทันสมัย และเป็นพื้นที่ที่ปราศจากมลพิษ

 

ธุรกิจอัจฉริยะและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Smart High technology industrial New S-curve) รวบรวมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงไว้ในที่เดียวกัน เพื่อเป็นต้นแบบในการต่อยอดองค์ความรู้และการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศในระยะต่อไป อาทิ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

 

สิ่งก่อสร้างประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Smart Energy building) การออกแบบอาคารต่างๆ ภายในนิคม เพื่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ตามเกณฑ์ข้อบังคับการนิคมอุตสาหรรมเชิงนิเวศ เพื่อให้ทุกอาคารภายในนิคมสามารถใช้พลังงานธรรมชาติได้อย่างเต็มความสามารถมากที่สุด

 

ระบบความปลอดภัย (Smart Security) โดยนำเอาเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยขั้นสูงมาใช้ อาทิ ระบบสแกนใบหน้าและป้ายทะเบียนของรถทุกคันที่เข้าออกภายในนิคม

 

ไลฟ์สไตล์ที่สมาร์ททุกรูปแบบ (Smart Social Life) มีศูนย์ประชุมและพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจ รวมถึงพื้นที่สาธารณะเพื่อการสันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแรงงานในพื้นที่อุตสาหกรรม

 

การสัญจรและคมนาคม (Smart Transportation) โครงการได้ออกแบบระบบการสัญจรที่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความอัจฉริยะในด้านพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่จอดรถระบบอัตโนมัติ สะดวกในการเข้าถึง ระบบขนส่งภายในของโครงการ ซึ่งระบบขนส่งภายในโครงการทั้งหมดจะเป็นระบบไฟฟ้า เพื่อสามารถควบคุมได้ด้วยเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย

 

สมาร์ท อินเตอร์เน็ต ออฟ ติงส์  (Smart Internet of Things) จัดให้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ในนิคม รวมทั้ง การนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาเชื่อมอุปกรณ์กับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เครื่องจักรในกระบวนการผลิต รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ในที่พักอาศัย เป็นต้น

 

สาธารณูปโภค (Smart infrastructure) ออกแบบให้การวางงานระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดอยู่ภายในอุโมงค์ใต้ดิน เพื่อความเป็นระเบียบ และเกิดทัศนียภาพภายในสวยงาม

 

เมืองสีเขียว (Smart environment) คือการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในทุกพื้นที่ อยู่โดยรอบของทุกคลัสเตอร์อุตสาหกรรม และจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบในการพัฒนาเชิงนิเวศให้กับนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

 

ทั้งนี้ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค จะใช้งบก่อสร้างประมาณ 2 พันล้านบาท ซึ่งจะเป็นนิคมฯ ต้นแบบที่มีระบบสาธารณูปโภคเพียบพร้อม ลดการใช้รถยนต์ รวมทั้งอาคารต่างๆ จะต้องได้มาตรฐานระดับสากล โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2564

แสดงความคิดเห็น