EEC เดินหน้าศึกษาสนามบินอู่ตะเภา ยกระดับสู่เมืองการบินภาคตะวันออก

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และตัวแทนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ร่วมนำเสนอผลการศึกษาโครงการและแนวคิดเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองการบินในการเสริมศักยภาพให้พื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) ดำเนินโครงการศึกษาเมืองการบินภาคตะวันออกและจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์การพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก (Strategic Roadmap for the EEC Aerotropolis) เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นเมืองการบินภาคตะวันออกหรือ EEC Aerotropolis ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของการพัฒนาพื้นที่โดยมีสนามบินเป็นศูนย์กลาง ให้เป็นพื้นที่ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้สะดวก รวดเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นที่ความรวดเร็ว ความคล่องตัวทั้งในการเดินทางและขนส่งสินค้า และการเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพ เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งเมืองการบินภาคตะวันออกจะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสุด ในการพัฒนาเป็น EEC Aerotropolis of Thailand เพราะมีท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ โดยมีแนวคิดการพัฒนา ตามขอบเขตพื้นที่ ดังนี้

  1. Airport City คือ พื้นที่ในเขตเมืองสนามบินขนาดประมาณ 6,500 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ย่าน อุตสาหกรรมการบิน โลจิสติกส์ เขตการค้าเสรี

2.Inner Aerotropolis คือ พื้นที่โดยรอบสนามบินชั้นใน มีรัศมีครอบคลุมพื้นที่โดยรอบห่างจากสนามบินประมาณ 10 กม. ที่จะแบ่งโซนการพัฒนารองรับเมืองการบิน

3.Outer Aerotropolis คือ พื้นที่โดยรอบสนามบินชั้นนอกครอบคลุม 3 จังหวัดในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่เชื่อมโยงการพัฒนาตามแนวระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งหลัก ทำให้เกิดการขยายตัวของเมือง ธุรกิจ และอุตสาหกรรม

ดร. จริยา บุณยะประภัศร ผู้จัดการโครงการ ได้กล่าวถึงแผนงานเชิงกลยุทธ์การพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกว่า การพัฒนาจะเป็นการขยายจากเมืองเดิม และเมืองที่อยู่บนเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์รองรับประชากรที่ทำงานในเมืองสนามบินและพื้นที่อุตสาหกรรม ธุรกิจ การค้า การบริการ และการท่องเที่ยว ตามแนวระเบียงพัฒนาเมืองการบิน (Aerotropolis Corridor) ประกอบด้วย แนวระเบียงอุตสาหกรรม S-Curve และโลจิสติกส์ (S-Curve Industrial &Logistics Corridor) และแนวระเบียงการพัฒนาเมือง ธุรกิจ บริการ และการท่องเที่ยว (Tourism, Business Services & Urban Development Corridor) โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มของห่วงโซ่อุปทาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Moving up the Value Chain) ยกระดับคุณภาพแรงงาน, พัฒนาบริการของเมืองท่องเที่ยวให้น่าอยู่ น่าดึงดูด และยั่งยืน นำมาซึ่งการสร้างงาน สร้างรายได้ สนับสนุนการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับนานาประเทศ

 

แสดงความคิดเห็น