กระทรวงอุตฯ รุกรีมิกซ์ศูนย์ SSRC ผ่านแพลตฟอร์มเดียวกัน

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center : SSRC) เชื่อมโยงกลไก และการบริการทั้งหมดผ่านระบบดิจิทัล (Digital)

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้วยการปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนเอสเอ็มอีอย่างเป็นระบบ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการบริการต่างๆ ของทางภาครัฐได้อย่างทั่วถึง โดยมุ่งหวังให้ SME เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม มีแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center : SSRC) ซึ่งเป็น 1 ใน 9 มาตรการพิเศษเพื่อการขับเคลื่อน SME 4.0 โดยให้บริการแก่ SME ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจในทุกพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงบริการทั้งในด้านการเงิน และด้านอื่น ๆ ด้วยการยกระดับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 แห่ง และศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นศูนย์สนับสนุน และช่วยเหลือ SME ประจำจังหวัด

นอกจากนี้ยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดตั้งศูนย์เพื่อให้การช่วยเหลือ SME รวมทั้งสิ้น 270 แห่งทั่วประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มการทำงานเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการบริการทั่วประเทศ เชื่อมโยงกลไกและบริการทั้งหมดผ่านระบบดิจิทัล เพื่อให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุน SME ได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของ SME ทั่วประเทศมากที่สุด

“กระทรวงฯ พร้อมเชื่อมโยง และร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายของศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนผลักดัน SME ให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่น ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ มีความพร้อมในการแข่งขัน มีประสิทธิภาพและแนวคิดในการพัฒนาจัดการธุรกิจให้เป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงการดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนา SME อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ SME มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น” นายสมชาย กล่าว

ด้าน นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า การดำเนินงานของศูนย์ SSRC ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนั้น หน่วยงานเครือข่ายจะต้องเข้าใจบทบาทภารกิจ และแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ SSRC อย่างชัดเจน และจำเป็นต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ หรือผู้ให้บริการจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องการให้บริการที่ดีด้วย กสอ.ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติจึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ SME ในการรับบริการที่เหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน และได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที

“สำหรับการดำเนินงานศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการขอรับบริการผ่านช่องทางต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้นแล้วกว่า 40,000 ราย ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ขอรับบริการด้านการเงิน การตลาด และการบริหารจัดการ โดยด้านการเงินนั้น ศูนย์ SSRC ได้ให้ความช่วยเหลือแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4,681 ราย รวมวงเงินสินเชื่อ ทั้งสิ้นกว่า 8,520.29 ล้านบาท” นายกอบชัย กล่าว

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการต่างๆ  โดยมุ่งหวังยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร

แสดงความคิดเห็น