สสว.–สกว. ผนึกกำลังยกระดับ SME ไทยแบบครบวงจร

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดตัว “โครงการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ SME ไทยด้วยนวัตกรรมและการตลาด” หวังผลิตผู้ประกอบการไทยก้าวสู่มืออาชีพ ตั้งเป้าหมายส่งผู้ประกอบการให้ถึงฝั่ง 300 ราย สร้างมูลค่าให้แก่ระบบเศรษฐกิจ 600 ล้านบาท ภายใน 3 ปี

มุ่งยกระดับ SME ไทยแบบครบวงจร

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. และสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมลงนาม Mou ในโครงการ “สร้างศักยภาพในการแข่งขันของ SME ไทยด้วยนวัตกรรมและการตลาด (TOMMI : TRF-OSMEPMarketing Meets Innovation)” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของไทยอย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยตั้งเป้าหมายจะยกระดับ SME ให้เป็นมืออาชีพไม่น้อยกว่า 300 ราย ซึ่งจะสร้างมูลค่าให้ระบบเศรษฐกิจประมาณ 600 ล้านบาท ในระยะเวลา 3 ปี

“ภาครัฐให้ความสำคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุค “Thailand 4.0” โดยการนำนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับนโยบายของสสว. ที่สนับสนุน SME ต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพิ่มประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ (Smart SME) ในการดำเนินกิจการ” นายสุวรรณชัย กล่าว

นายสุวรรณชัย กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ สสว. จะคัดเลือก SME ในโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพ และส่งต่อให้ สกว. ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าประยุกต์ใช้กับสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน สกว. ก็จะคัดเลือก SME ที่สินค้าผ่านกระบวนการวิจัยทางเทคโนโลยีมาส่งมอบให้กับ สสว. เพื่อสร้างองค์ความรู้ ให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการธุรกิจ สนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงสร้างช่องทางการตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการให้หลากหลายขึ้น

“จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดจาก สกว. ประสานงานมายัง สสว. โดยเห็นว่า สสว. เป็นหน่วยงานหลักที่ช่วยดูแลและสนับสนุน SME ไทยในหลากหลายมิติ สามารถต่อยอดบริษัทต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการวิจัยจาก สกว.แล้ว ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จนไปสู่การจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้จริง ขณะที่ สสว.จะส่ง SME ของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น การส่งต่อผู้ประกอบการ SME ระหว่างกัน จึงเป็นการต่อเติมเรื่องที่ขาดและเป็นการช่วยเหลือให้ SME ไทยไปถึงฝั่ง” ผู้อำนวยการ สสว. กล่าว

ด้าน ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย “นวัตกรรม” จำเป็นต้องพัฒนาผู้ประกอบการ SME ซึ่งถือเป็นหัวหอกสำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ สามารถเข้าถึงนวัตกรรมและนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ตลอดจนกลไกที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อให้ SME เป็นกำลังสำคัญในการสร้างแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ

“ความร่วมมือในครั้งนี้ สกว. จะสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อช่วยยกระดับผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพให้ได้รับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิต ผ่านกระบวนการสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนวัตกรรมที่ได้จะไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์จนไปสู่การจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์” ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น