หลายองค์กรกุมขมับ เหตุใดโครงสร้างภายในยังคลอนแคลน

Cross Functional Team แก้ปัญหาสร้าง Dream Team เมื่อสื่อสารยังไงก็ไม่เข้าใจสักที

Highlight

 • หากองค์กรใดมีวัฒนธรรมอ่อนแอ เช่น ขาดความเชื่อมั่น ไม่มีความสร้างสรรค์ คอร์รัปชั่น และมองเพื่อนร่วมงานในแง่ลบ ไม่มีความเชื่อใจกัน นานเข้าก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆ พฤติกรรมเช่นนี้จะส่งผลต่อแนวทางแก้ไขปัญหาที่องค์กรประสบอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะความคิดและการริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งความคิดริเริ่มเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาผลงาน
 • ระดับผู้นำในองค์กรขาดทักษะผู้นำ เป็นผู้นำสั่งคนได้จากการใช้ตำแหน่ง พลังโน้มน้าวในการสั่งคนมาจากตำแหน่งหน้าที่ ไม่สามารถผลักดันคนอื่นให้ทำสิ่งต่างๆ ได้
 • องค์กรใดที่กำลังมีสัญญาณเหล่านี้ ควรเริ่มที่จะปรับรูปแบบพฤติกรรมโดยอาจทำสิ่งที่เรียกว่า Cross Functional Team พร้อมกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการทำงานเป็นทีมให้ชัดเจน ให้ทุกคนเข้าใจและรับรู้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ให้พนักงานไม่ทำงาน Routine เพื่อให้ได้ความคิดสร้างสรรค์และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ

องค์กรที่อ่อนแอ มาจากหลายปัจจัย จนทำให้ตามแก้กันไม่จบสิ้น Bangkok Bank SME จะพาคุณมาสำรวจสัญญาณพร้อมตัวเลือกในการแก้ไขว่าองค์กรคุณกำลังเผชิญปัญหาเหล่านี้หรือไม่

 1. Lack of Leadership

ผู้นำขาดทักษะผู้นำ เป็นผู้นำสั่งคนได้จากการใช้ตำแหน่ง พลังโน้มน้าวในการสั่งคนมาจากตำแหน่งหน้าที่ ไม่สามารถผลักดันคนอื่นให้ทำสิ่งต่างๆ ได้ การสั่งคนจากอำนาจในตำแหน่งจึงเป็นอำนาจที่อ่อนแอที่สุด อย่างที่นโปเลียน ฮิลล์ เคยบอกว่า ผู้นำที่ออกคำสั่งบังคับ จะดำรงอยู่ได้ไม่ยั่งยืน เหมือนผู้นำต่างๆ ในอดีตที่ยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์ต่างๆ แต่กลับสูญเสียอำนาจอย่างรวดเร็ว เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ยินยอมเดินตามด้วยการถูกบังคับ การนำทีมด้วยการได้รับการยินยอมพร้อมใจเห็นชอบจึงกลายเป็นการทีมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่มักผูกเรื่องของ Leadership และ Management กันจนแยกไม่ออก ทั้งที่จริงแล้วเราจะ Management ได้ดีมันต้องมาจาก Leadership ที่มั่นคง กล่าวคือ Management จะมุ่งมั่นพัฒนาเนื้องานให้ลุล่วง เน้นที่ตัวงานเป็นหลัก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป้าหมายต้องสำเร็จลุล่วง ขณะที่ Leadership ให้ความสำคัญระหว่างเนื้องานและผู้คน เป็นการดึงศักยภาพออกมา มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของคน เพราะ Leadership จะทำผลงานได้ดีไม่ใช่จากการใช้อำนาจ แต่เพราะสามารถให้อำนาจผู้อื่น หัวใจหลักของเรื่องนี้คือต้องเริ่มที่จะเชื่อมั่นในทีมงานตัวเองก่อน ถึงเรียกวิธีการทำงานของ Leadership ว่าเป็นการทำ People Development

 1. Poor Collaboration

การประสานงานภายในองค์กรไม่ราบรื่น องค์กรใดที่เผชิญปัญหาแบบนี้ มาจากการบริหารงานขององค์กรก็ยังขาดความสมบูรณ์ไม่เป็นระบบ สายการบังคับบัญชาแบบราบจากการแบ่งการทำงานออกเป็นแผนกๆ เมื่อต้องทำงานระดับข้ามสายงานจึงเกิดปัญหา

 1. Unclear Vision and Target

พนักงานไม่ทราบเป้าหมายการทำงาน หรือองค์กรไม่มีเป้าหมาย แต่ส่วนใหญ่ปัญหามาจากทุกคนทราบแต่ไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้ ขาดความร่วมมือร่วมใจ

 1. Weak Culture

วัฒนธรรมเป็นรากฐานที่กำหนดทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม และวัฒนธรรมองค์กรจึงมีความสำคัญอย่างมากเพราะสามารถกำหนดรูปแบบพฤติกรรมขององค์กรได้ หากองค์กรใดมีวัฒนธรรมอ่อนแอ เช่น ขาดความเชื่อมั่น ไม่มีความสร้างสรรค์ คอร์รัปชั่น และมองเพื่อนร่วมงานในแง่ลบ ไม่มีความเชื่อใจกัน นานเข้าก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรนั้นๆ พฤติกรรมเช่นนี้จะส่งผลต่อแนวทางแก้ไขปัญหาที่องค์กรประสบอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะความคิดและการริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งความคิดริเริ่มเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาผลงาน

 1. High Bureaucracy

ระบบอุปถัมภ์ เล่นพรรคพวก แบ่งฝ่าย วัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยองค์กรเจ้าขุนมูลนาย สายบังคับบัญชามากหลายขั้น ใช้เอกสารจำนวนมาก ส่งผลไม่ดีแน่ๆ ทุกเรื่องต้องผ่านไปถึงผู้บริการระดับสูง โดยเฉพาะต่อการตัดสินใจทำให้ล่าช้าต่อระบบงาน

 1. Poor Initiative

ไม่มีความคิดริเริ่ม ทำงาน Routine ทำงานรอแต่คำสั่ง ขาดแรงจูงใจในการทำงาน พนักงานในองค์กรขาดความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ไม่มีไอเดีย ไม่มีการคิดค้นอะไรใหม่ๆ

 1. Troublesome Vertical Communication

การสื่อสารระหว่างสายบังคับบัญชาติดขัด จากความที่พนักงานไม่เชื่อมั่นในหัวหน้างาน ทำให้การประสานงานระหว่างสายบังคับบัญชาทำได้ลำบาก

 1. Poor Teamwork

ขาดการทำงานเป็นทีม สัญญาณสำคัญอีกหนึ่งข้อที่กำลังบอกว่าองค์กรกำลังมีปัญหา มีการแบ่งฝ่ายไม่ยอมทำงานร่วมกันทำให้การทำงานเป็นทีมไม่ราบรื่นเท่าที่ควร

 

แก้ไข

องค์กรใดที่กำลังมีสัญญาณเหล่านี้ควรเริ่มที่จะปรับรูปแบบพฤติกรรมโดยอาจทำสิ่งที่เรียกว่า Cross Functional Team ตามแนวคิดของร็อบบินส์ (Robbins 1996 : 348-351) หมายความว่าจากที่แบ่งเป็นแผนกๆ เก่งคนเดียว เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง มีลำดับการบังคับบัญชามาก ก็เปลี่ยนให้มา Under อยู่ในสายการบังคับบัญชาเดียวกัน สร้างทีมที่มาจากแผนกต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

นอกจากนี้ องค์กรยังต้องกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการทำงานเป็นทีมให้ชัดเจน วางเป้าหมายให้พนักงานเห็นภาพเดียวกัน วางแผนงานให้ทุกคนเข้าใจและรับรู้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ให้พนักงานไม่ทำงาน Routine เพื่อให้ได้ความคิดสร้างสรรค์และริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เช่น โบนัสเงินปลายปี โบนัสหยุดยาว เป็นต้น รวมถึงการให้พนักงานเข้าฝึกอบรมศักยภาพและเทคนิค วิธีการทำงาน เพื่อให้สรรค์สร้างผลงานได้ออกมาประสิทธิภาพในอนาคต

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น