ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปี 58 เฉลี่ย 75.5 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ในเดือนธันวาคม 2558 มีดัชนีอยู่ที่ 76.1 ลดลงจาก 81.1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา พบว่าเพิ่มขึ้นจาก 74.6 หากพิจาณาทั้งปี 2558 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเฉลี่ยอยู่ที่ 75.5 เพิ่มขึ้นจาก 75.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวต่ำกว่าของปี 2548 – 2557 ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 79.0

ในไตรมาส 4 ประจำปี 2558 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เฉลี่ยอยู่ที่ 74.7 ลดลงจาก 80.2 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นจาก 72.6 ในไตรมาสก่อน

โดยองค์ประกอบของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม,ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการหางานทำโดยรวม และดัชนีเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ในเดือนธันวาคม 2558 มีดัชนีอยู่ที่ 65.1 ลดลงจาก 70.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของงปีก่อน แต่เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา พบว่าเพิ่มขึ้นจาก 63.4 หากพิจารณา ทั้งปี 2558 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม เฉลี่ยอยู่ที่ 64.7 ลดลงจาก 65.0 ในปีก่อน ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวต่ำกว่าปี 2548 – 2557 ที่เฉลี่ย 71.2
ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ในไตรมาส 4 ประจำปี 2558 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 63.6 ลดลงจาก 69.6 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นจาก 61.8 ในไตรมาสก่อน

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการหางงานทำโดยรวม
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการหางงานทำโดยรวม ในเดือนธันวาคม 2558 มีดัชนีอยู่ที่ 70.9 ลดลงจาก 74.6 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา พบว่าเพิ่มขึ้นจาก 69.6 หากพิจารณา ทั้งปี 2558 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการหางานทำโดยรวม เฉลี่ยอยู่ที่ 70.2 เพิ่มขึ้นจาก 68.8 ในปีก่อน ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวต่ำกว่าปี 2548-2557 ที่เฉลี่ย 71.8
ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการหางานทำโดยรวม ในไตรมาส 4 ประจำปี 2558 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 69.7 ลดลงจาก 73.8 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นจาก 67.8 ในไตรมาสก่อน

ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต เดือนธันวาคม 2558 มีดัชนีอยู่ที่ 92.4 ลดลงจาก 98.3 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา พบว่าเพิ่มขึ้น 90.8 หากพิจารณา ทั้งปี 2558 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต เฉลี่ยอยู่ที่ 91.5 ลดลงจาก 91.7 ในปีก่อน ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวต่ำกว่าของปี 2548-2557 ที่เฉลี่ย 94.1
ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต ในไตรมาส 4 ประจำปี 2558 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 90.9 ลดลงจาก 97.2 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นจาก 88.1 ในไตรมาสก่อน

ที่มา : ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงเทพ

แสดงความคิดเห็น