โอกาสและความเสี่ยง เมื่อต้องทำธุรกิจในกัมพูชา

วิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงก่อนทำธุรกิจในกัมพูชา

“รู้เขารู้เรา” ใช้ได้ดีไม่เพียงแค่ในสนามรบ แต่ยังรวมถึงสนามการค้า

“กัมพูชา” มีกระบวนการฟื้นฟูประเทศที่น่าสนใจอย่างมาก หลังผ่านความเจ็บปวดหลากหลายในอดีตจนถึงวันที่เปิดประเทศผ่านนโยบายเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจเรื่องการเปิดเสรี และที่ต้องกาดอกจัน (*) ไว้เลยคือเรื่องสิทธิพิเศษการลงทุนในประเทศ

กัมพูชาถอดรูปแบบจาก The Board of Investment of Thailand. (BOI) ของไทยมาทั้งหมด แต่ให้มากกว่า เช่น ให้สิทธิในการปฏิบัติกับนักลงทุนต่างชาติเท่ากับนักลงทุนในประเทศ ยกเว้นสิทธิในการถือครองที่ดิน (ให้ถือกรรมสิทธิ์ได้ 99 ปี) ขณะที่ไทยให้ 50 ปี และเงื่อนไขมากกว่า (ยกเว้นในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก: ECC ที่มีการปรับระยะเวลาและเงื่อนไขใหม่ เพื่อให้แข่งกับประเทศเพื่อนบ้านได้)

แนวโน้มการ Develop ธุรกิจในกัมพูชา

จุดแข็งการสนับสนุนธุรกิจในกัมพูชา

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

 

 

แสดงความคิดเห็น