ก.ท่องเที่ยวฯ เดินหน้าสร้างทัศนคติที่ดีและความเชื่อมั่นหนุนการท่องเที่ยวในไทย

ซึ่งในปี 2561 ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากอัตราการการเติบโตของท่องเที่ยวไทยในปี 2560 ที่ผ่านมา สร้างรายได้รวมอยู่ที่ 2.76 ล้านล้านบาท

จากภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวประมาณ 3.5%-4.5% โดยปัจจัยหนุนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาจากการลงทุน โดยเฉพาะโครงการต่างๆ ของภาครัฐ รวมไปถึงการท่องเที่ยวของไทยที่พบว่ามีการเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศในอันดับต้นๆ

ซึ่งในปี 2561 ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากอัตราการการเติบโตของท่องเที่ยวไทยในปี 2560 ที่ผ่านมา สร้างรายได้รวมอยู่ที่ 2.76 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวไว้ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งจำนวนนี้เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1.8 ล้านล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 35 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นตัวแปรสำคัญ และครองสัดส่วนมากถึงเกือบ 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด และเป็นรายได้จากคนไทยท่องเที่ยวในประเทศ (ไทยเที่ยวไทย) 9.5 แสนล้านบาท  ทั้งนี้ยังคาดการณ์ด้วยว่า ปี 2561 จะเป็นปีที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยต้องเผชิญความท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะการแข่งขันจากหลายๆ ประเทศที่ให้ความสำคัญกับการทำตลาดท่องเที่ยวมากขึ้น

ล่าสุด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยถึงความสำเร็จในการจัดทำ โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ปัจจุบันมีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (ศูนย์ TAC) แล้วจำนวน 36 จังหวัด และตั้งเป้าภายในปี 2562 จะเปิดให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ป.กก.) กล่าวถึง โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 ว่า ในปีที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญจำนวน 10 จังหวัด ซึ่งได้รับผลตอบรับดีเกินคาดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในปี 2561 จึงมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงฯ ได้เตรียมความพร้อมในการขยายพื้นที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นอีก 15 พื้นที่ ใน 12 จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและคำแนะในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว แนะนำนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ ของกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

รวมถึงได้มีการจัดทำคลิปพร้อมทั้งคู่มือเกี่ยวกับการเตือนภัยนักท่องเที่ยว จำนวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย จีน และอังกฤษ สำหรับแจกจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

ทั้งนี้ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หรือ TAC : Tourist Assistance Center เป็นกลไกหนึ่งที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวเมื่อประสบเหตุทางการท่องเที่ยว  ซึ่งในปี 2561 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเปิดศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก 30 จังหวัด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและสามารถสื่อสารภาษาต่างๆ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาอาหรับ เป็นต้น และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

ปลัดท่องเที่ยวฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจะเป็นหน่วยงานแรกของกระทรวงฯ ที่เข้าถึงพื้นที่เมื่อนักท่องเที่ยวประสบเหตุหรือมีความเดือดร้อน ซึ่งเป็นการสร้างความอบอุ่นใจ สร้างความเชื่อมั่นว่าตลอดระยะเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวและพำนักอยู่ในประเทศไทย”

แสดงความคิดเห็น