AEC ดีจริง!! เมืองจันท์เงินไหลเข้า 8 พันล้าน

ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี เผยว่า หลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน ทำให้เกิดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวชายแดนด้าน จ.จันทบุรี ขยายตัวสูงถึง 8 พันล้านบาท ซึ่งมีความคึกคักอย่างเห็นได้ชัด โดยมีทั้งผู้ประกอบการ และนักธุรกิจ มาลงทุนในการส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศกัมพูชาและเวียดนามเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวและบริการที่สำคัญ ในเรื่องของแรงงานที่สมาคมฯ เน้นความร่วมมือของเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ร่วมกันส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ สร้างความสามัคคี ร่วมกันต่อต้านและป้องกันการค้ามนุษย์ ในรูปแบบโป่งน้ำร้อนโมเดล ที่เห็นผลเป็นที่ประจักษ์เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

สำหรับการค้าขายลำไยนอกฤดูที่มีปัญหาเล็กน้อยเกิดจากความไม่ชื่อสัตย์ของผู้ประกอบการและเกษตรกร โดยที่ผ่านมา ไม่มีสัญญากลางเป็นมาตรฐานการซื้อ – ขาย จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เกษตรกรต้องรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ แต่ปัญหาที่สมาคมฯ ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกร และประชาชนตามแนวชายแดนเร่งด่วน คือ เรื่องแหล่งน้ำที่พื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและสอยดาว ยังขาดแหล่งกักเก็บน้ำไว้รองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา จึงเสนอให้มีการสำรวจและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่บริเวณคลองตาพาย / คลองพระสะพึง อำเภอสอยดาว / คลองโป่ง / คลองเครือหวาย อำเภอโป่งน้ำร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ ช่วยเหลือเกษตรกร

แสดงความคิดเห็น