กรมพัฒน์ฯ เสริมแกร่งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน เดินหน้านำนักธุรกิจ เจ้าของร้านค้าส่ง-ปลีก และสหกรณ์ร้านค้าไปดูงานร้านค้าส่ง-ปลีกยักษ์ใหญ่ของประเทศ

นายวิเชียร ชวลิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และประธานการเปิดกิจกรรมยกระดับสหกรณ์ไทย-สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็ง กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดงานกิจกรรมยกระดับสหกรณ์ไทย-สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็ง ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน  สร้างโอกาสการเติบโตที่มั่นคงให้กับธุรกิจที่เป็นฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่าง ‘ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก’ และการรวมกลุ่มของคนในชุมชนภายใต้ชื่อ ‘สหกรณ์ร้านค้า’

จากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ปี 2559 พบว่า เกือบครึ่งของ SMEs ในประเทศประกอบธุรกิจประเภทค้าส่งค้าปลีกคิดเป็นร้อยละ 41.67 ของจำนวน SMEs ทั้งหมด ซึ่งการเติบโตของธุรกิจประเภทนี้จะเป็นดัชนีที่สะท้อนให้เห็นถึงความอยู่ดีกินดีของประชาชน เกี่ยวข้องไปถึงธุรกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศด้วย

ที่ปรึกษาฯ กล่าวต่อว่า “กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญถึงการพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยให้สามารถยกระดับยืนบนมาตรฐานได้มาโดยตลอด โดยส่งเสริมธุรกิจร้านค้าส่งค้าปลีกไทยในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นสินค้าพื้นฐานในชีวิตประจำวันของประชาชน เน้นให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามมาตรฐานคุณภาพ และจัดหาสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ลดการสั่งสินค้ามากเกินความจำเป็นซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการนำเครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยค้าขายได้อย่างมีประสิทธิภาพลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลง

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมในวันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยจะพาผู้เข้าร่วมสัมมนาไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการธุรกิจ ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดมุมมองใหม่ด้านการทำธุรกิจที่เป็นมืออาชีพ อาทิ เรียนรู้การบริหารจัดการร้านค้า ทั้งสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค และอาหารสดที่ต้องใช้ความชำนาญในการบริหารสินค้าคงคลังเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียต้นทุน การบริการจัดการด้านโลจิสติกส์ และด้านชีวอนามัย เป็นต้น

การดูงานในครั้งนี้เกิดจากเสียงสะท้อนที่แท้จริงจากผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านมาที่ต้องการเรียนรู้ถึงวิธีการดำเนินธุรกิจจากร้านค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เป็นบริษัทชั้นนำเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้สำหรับนำมาปรับใช้กับร้านค้าของตนเองให้พร้อมที่จะเติบโตไปเป็นมืออาชีพได้ในอนาคต”

“สำหรับโครงการภายใต้การพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน ไม่เพียงแต่การสัมมนาและดูงานเท่านั้น แต่ยังติดตามการปรับตัวของธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ และคำปรึกษาตลอดโครงการ พร้อมลงพื้นที่ ณ ร้านค้าเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนร้านได้ตรงกับสภาพแวดล้อมจริงภายใต้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพทั้ง 8 ด้าน ประกอบไปด้วย

1) การรวมกลุ่มและวางแผนเชิง กลยุทธ์  2) ลูกค้าและตลาด 3) สารสนเทศ และการวิเคราะห์ 4) ทรัพยากรบุคคล 5) การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ และโลจิสติกส์ 6) การจัดร้านค้า และจัดวางสินค้า 7) อนามัย และความปลอดภัยในสถานประกอบการค้าส่งค้าปลีก และ 8) ผลลัพธ์ทางธุรกิจ โดยจะดำเนินการครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค กระทรวงได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีสหกรณ์ร้านค้า และร้านค้าส่งค้าปลีก ได้รับการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเป็นต้นแบบจำนวนไม่น้อยกว่า 35 ร้านค้า  เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับร้านค้าอื่นก่อนขยายผลการส่งเสริมพัฒนาต่อไป” ที่ปรึกษาฯ กล่าวในท้ายที่สุด

 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แสดงความคิดเห็น