กระแสดี! เอกชน ดันเม็ดเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาเกินกว่า 1 แสนล้าน

กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสอดรับกับการก้าวเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ขณะที่ สวทน. เผยผลสำรวจด้านการวิจัยและพัฒนาประจำปี 2560 พบว่าเอกชนขานรับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นถึง 39%

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในงาน CEO Innovation Forum 2018 “Thailand Shifting Towards Science Technology and Innovation Frontier” ว่า การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรม ให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว อีกทั้งยังมีเรื่องที่น่ายินดีเมื่อภาคเอกชนไทยมีความตื่นตัวในการลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ปี เห็นได้จากผลการสำรวจการวิจัยพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมปี 2560 ที่การันตีในเรื่องนี้เป็นอย่างดี

“กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ผ่าน 3 แพลตฟอร์มหลัก คือ 1) Bio-Digital Platform ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีฐานจากรหัสพันธุกรรมและชีวโมเลกุล และดิจิทัลเดต้า 2) Cyber-Physical Platform แพลตฟอร์มการทำงาน การซื้อขาย ตลอดจนการให้บริการบนโลกไซเบอร์ 3) Earth-Space Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะครอบคลุมทั้งด้าน Food for the Future, Biomedical, Renewable Energy, Climate Technology, Geo Engineering, การจัดการน้ำและทรัพยากร และภัยพิบัติต่าง ๆ ตลอดจนการจัดการที่เกี่ยวกับดาวเทียมและอวกาศ และอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ”ดร.สุวิทย์ กล่าว

ด้าน ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กล่าวว่า ผลการวิจัยและพัฒนากิจกรรมนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมของรอบการสำรวจประจำปี 2560 พบว่า มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 100,000 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.78 ของ GDP โดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนารวมทั้งประเทศประมาณ 100,000 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 3 ใน 4 ของค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นจากรอบการสำรวจประจำปี 2559 ถึงร้อยละ 39 ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของภาครัฐในช่วงระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าในปี 2561 จะมีการลงทุนประมาณ 160,000 ล้านบาท

“จากผลการสำรวจ พบว่าการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิตสูงสุด 3 อันดับแรก คือ

1) อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีการลงทุนสูงถึง 15,051 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาสูตรอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ

2) อุตสาหกรรมยานยนต์ มีการลงทุน 11,879 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ และการพัฒนาชิ้นส่วนรถตัวใหม่

3) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม มีการลงทุน 9,251 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน และการพัฒนาสินค้าใหม่” ดร.กิติพงค์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น