ก.อุตฯ ร่วมมือ ก.ท่องเที่ยวฯ สนับสนุน SME ท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งเงินทุน

กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ “โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว” ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนำไปต่อยอดในการบริหารธุรกิจ

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้ “โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารจัดการระบบการเงิน ระบบขนส่ง และการตลาด

“อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม SME พัฒนาขีดความสามารถให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันที่มีสภาวะที่สูงขึ้น” นายสมชาย กล่าว

ด้านนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากข้อมูล พบว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว จำนวนประมาณ 4 แสนราย ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดปัจจัยสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน หรือมีปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในสถาบันการเงิน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้นำงบประมาณจากโครงการฟื้นฟูและเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับ SME คนตัวเล็ก ในวงเงิน 8,000 ล้านบาท เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอในการลงทุน ขยายกิจการ หรือใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

แสดงความคิดเห็น