พาณิชย์เรียกแขกต่างชาติ แห่ลงทุนไทยเพิ่ม

คุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า เมื่อต้นเดือนมกราคม คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มอีกจำนวน 31 ราย

โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศญี่ปุ่น เบลเยียม และสิงคโปร์  ซึ่งจะมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจมากกว่า 1,077 ล้านบาท เป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ช่วยกระตุ้นการขยายตัวของธุรกิจในประเทศ  และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย จำนวน 1,731 ราย รวมถึงมีการถ่ายถอดเทคโนโลยีใหม่ๆ และองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน

สำหรับ ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่ผู้ประกอบไทยยังไม่มีความชำนาญ หรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น วิทยาการเฉพาะต้นแบบสำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาสินค้าระดับ World Wide ของ “CARTIER” และ “CHANEL” อันเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่ามีการผลิตในระดับมาตรฐานชั้นเลิศ เทคโนโลยีและวิทยาการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบกังหันก๊าซและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างเตาเผาก๊าซเสีย รวมถึงการบริการจัดการศูนย์ออกกำลังกายที่มีการลงทุนสูงถึง 716 ล้านบาท และจ้างงาน 1,400 คน   เพื่อให้บริการการออกกำลังกายด้วยสถานที่ได้มาตรฐาน ด้วยบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายที่มีเทคโนโลยีทันสมัยปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงในลักษณะข้ามพรมแดน การอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจบริการในประเทศไทยนั้น จะช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีการขยายตัวทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค และสร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในธุรกิจบริการของภูมิภาค

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการฯ จะคำนึงถึงผลดีและผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศเป็นหลัก รวมทั้งมีการทบทวนแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของประเทศไทยอย่างเป็นปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ อันเป็นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดการค้าและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

แสดงความคิดเห็น