ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด

ไขข้อข้องใจ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้า ต้องทําอย่างไร

ขั้นตอนการส่งออกสินค้า

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

SME ที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจส่งออกสินค้า มักพบกับอุปสรรคมากมายที่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร ทั้งขั้นตอนเตรียมเอกสาร วิธีถ่ายโอนสินค้า ภาษี ขั้นตอนส่งออกซึ่งในแต่ละประเภทสินค้า หรือแต่ละประเทศนั้น จะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งเราจะมาแนะนำเทคนิคให้ทราบกัน ดังนี้

ศึกษาข้อมูลและระเบียบส่งออกรายสินค้า/รายประเทศ

แต่ละประเภทสินค้า และแต่ละประเทศนั้น มีขั้นตอนการขออนุญาตที่แตกต่างกัน SME สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตามหัวข้อด้านล่าง

* เช็กพิกัดทางศุลกากร เพื่อให้ทราบว่าสินค้าที่ส่งออกนั้นเป็นสินค้าควบคุมหรือไม่ โดยหน่วยงานใดของรัฐบาลไทย และมีกฎหมายหรือระเบียบใดที่ควบคุมสินค้านี้อยู่

 • ขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ได้จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Call  Center  โทร.1385

 • ขอใบรับรองทางด้านความปลอดภัยและมาตรฐานสินค้า เช่น อย. หรือใบรับรอง Health Certificate เป็นต้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กรมศุลกากร Call Center : 1164

หาผู้ซื้อที่ต่างประเทศ

 • จัดทำเอกสารเสนอราคา
 • ตัวอย่างสินค้า
 • โดยส่วนมาก SME จะหาลูกค้าจากการออกงานแสดงสินค้า โดยสามารถติดตามได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ สสว.

https://goo.gl/AqD7uG

https://goo.gl/q4439r

https://goo.gl/4Em3jg

ทำบัตรผู้นำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร (กรณีนิติบุคคล)

 • การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบทะเบียนคนต่างด้าว/หนังสือเดินทาง (Passport)

(หากหนังสือรับรองบริษัทระบุให้เอกสารต้องเซ็นมากกว่า 1 คนขึ้นไป ต้องเตรียมมาให้ครบทุกคนนะครับ)

 1. สำเนาบัญชีธนาคารออมทรัพย์หรือกระแสรายวันหน้าแรก และหน้าเดินบัญชีที่แสดงรายการย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน (มีหรือไม่มีก็ได้)
 2. สำเนา ภ.พ.20
 3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทและวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. สำเนา บอจ.3
 • SME ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้องกับการค้า เช่น ข้าว ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าว หรือน้ำตาล ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกน้ำตาล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

*สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือสายด่วนกระทรวงพาณิชย์ 1203

*ดาวน์โหลดเอกสารการลงทะเบียน ได้ที่ https://goo.gl/B7KVKz

*ยื่นแบบได้ที่สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรทั่วประเทศ

ทำบัตรผู้นำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร (กรณีบุคคลธรรมดา)

 • การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบทะเบียนคนต่างด้าว/หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. สำเนาบัญชีธนาคารออมทรัพย์หรือกระแสรายวันหน้าแรก และหน้าเดินบัญชีที่แสดงรายการย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน (มีหรือไม่มีก็ได้)

*ดาวน์โหลดเอกสารการลงทะเบียน ได้ที่ https://goo.gl/B7KVKz

*สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือ สายด่วนกระทรวงพาณิชย์ 1203

*ดาวน์โหลดเอกสารการลงทะเบียน ได้ที่ https://goo.gl/B7KVKz

ตกลงกันว่าจะชำระเงินรูปแบบใด

โดยปกติการชำระเงินระหว่างประเทศจะนิยม 2 แบบ คือ การชำระเงินค่าสินค้าโดยตรงด้วยการโอนเงิน Telegraphic Transfer (T/T) และ การชำระเงินค่าสินค้าโดยผ่านธนาคารด้วยการชำระเงินด้วย Letter of credit (L/C)

*หากท่านมีความประสงค์จะใช้บริการนี้ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อบัวหลวงโฟน โทร.1333 (กด 1-6-2)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่บริการ บิซ ไอแบงก์กิ้ง ทางโทรศัพท์ (66) 0-2626-3994, (66) 0-2626-3514

ติดต่อจองเรือ หรือเครื่องบิน โดยเอกสารที่ผ่านพิธีการศุลกากร มีดังต่อไปนี้

 • ใบขนสินค้าขาออก
 • บัญชีราคาสินค้า (Invoice) จำนวนต้องเท่ากับจำนวนใบขนสินค้าขาออกที่ยื่นทั้งหมด
 • บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (Packing List)
 • ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading)
 • ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (License)
 • ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
 • คำร้องขอให้ทำการตรวจสินค้าและบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์

SME สามารถทำเรื่องศุลกากรผ่านได้ 2 แบบ คือ ระบบ Manual และ ระบบ EDI

ระบบ Manual นั้น เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบพิกัด ประเมินราคาสินค้าในกรณีที่ต้องเก็บอากร จากนั้นก็บันทึกเข้าคอมพิวเตอร์ แล้วตรวจปล่อยสินค้า นำของออกจากการท่าเรือ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการศุลกากร

ระบบ EDI ผู้ส่งออกต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ระบบ EDI ล่วงหน้า ภายใต้ระบบนี้ ผู้ส่งออกจะบันทึกข้อมูลใน Invoice และใบขนสินค้าออกในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งออกเอง แล้วส่งข้อมูลเข้าไปที่กรมศุลกากร เมื่อกรมศุลกากรตรวจสอบถูกต้องแล้วก็จะแจ้งวันเวลาที่จะต้องมาจ่ายเงินค่าธรรมเนียม จากนั้นก็ตรวจปล่อยสินค้าลงเรือเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการศุลกากร

*ผู้ส่งออกแนบเอกสารการส่งออกและใบรับรองทุกอย่างไปพร้อมกับสินค้า

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการทำธุรกิจกับต่างประเทศ สามารถปรึกษาที่ได้ที่ http://ditptouch.com หรือโทร 1169 หรือ

ธนาคารกรุงเทพที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่  อีเมล: [email protected]  โทรศัพท์   02 -230-2758

หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น