หลายหน่วยงานเร่งหาแนวทางลดผลกระทบให้ SME จากการใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 9

 กระทรวงพาณิชย์ หารือร่วมกับ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางลดผลกระทบที่เกิดกับผู้ประกอบการ SME จากการใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 9

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบมาตรฐานการบัญชี กล่าวว่า คณะอนุกรรมการศึกษามาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน-กลุ่มเครื่องมือทางการเงินไปปฏิบัติ ซึ่งแต่งตั้งโดย กกบ. ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางบัญชี ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผู้แทนคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย (กกร.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (สศค.) ผู้แทน สภาวิชาชีพบัญชี และผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการประชุมหารือในวาระเร่งด่วนเพื่อพิจารณาแนวทางการลดผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 9”

“โดยผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เห็นควรให้ ธปท. และสภาวิชาชีพบัญชี กำหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบของ IFRS 9 เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และผ่อนคลายผลกระทบจากการนำ TFRS 9 มาใช้บังคับให้แก่สถาบันการเงิน และธุรกิจเอสเอ็มอี โดยที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องวันบังคับใช้ที่เหมาะสมในการประชุมครั้งถัดไป ก่อนเสนอให้ กกบ.พิจารณาชี้ขาด และในระหว่างนี้ให้สภาวิชาชีพบัญชีโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีจัดตั้งคลินิกบัญชีเฉพาะกิจสำหรับ TFRS 9 เพื่อให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม” นางนันทวัลย์ กล่าว

นางนันทวัลย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชี จะรับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดอบรมให้กับผู้ทำบัญชี และนิติบุคคลที่จะต้องปฏิบัติฯ โดยเน้นรูปแบบการอบรมในลักษณะ Workshop เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการของมาตรฐานการบัญชีให้มากขึ้น จะมีการจัดทำตัวอย่างในการสร้าง Business Model ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนจะตั้งคลินิกบัญชีเฉพาะกิจเพื่อตอบคำถามในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี IFRS9 โดยมี ธปท. ก.ล.ต. กรมสรรพากร ตลอดจนผู้สอบบัญชีที่อยู่ในตลาดทุนร่วมเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้วย”

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=469409023&filename=index

แสดงความคิดเห็น