“สมคิด”ปลุกมาตรการช่วย SMEs

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เผยถึงการติดตามผลการดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการเดิมที่รัฐบาลออกไปแล้วก่อนหน้านี้

โดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจประกอบด้วยมาตรการหลัก คือ 1.มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ การขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 (Action Plan) และการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2.ส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)และมาตรการเร่งรัดการลงทุนของบีโอไอ

อีกทั้ง มาตรการทางการเงินการคลัง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย 6 มาตรการ คือ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย มาตรการการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ซึ่งดูแลโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงมหาดไทยและสำนักงบประมาณ มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ระยะเร่งด่วน มาตรการการเงินการคลังเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ และโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

นอกจากนี้ ยังสั่งให้มีการยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจากระดับบีให้เป็นระดับเอเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนอกจากจะมีการรับทราบแผนปฏิบัติการส่วนคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วนปี 2559-2560 จำนวน 17 โครงการ วงเงินกว่า 927,000 ล้านบาท รวมถึงสั่งการให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไปปรับปรุงรายละเอียดของความพร้อมแต่ละโครงการด้วย

แสดงความคิดเห็น