สมาชิกอาเซียนเรียกร้องลดภาษีสินค้า

การจับมือร่วมกันของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เร่งดำเนินการเรื่องลดอัตราภาษีนำเข้าของสินค้า รวมถึงการจัดทำร่างแผนแม่บทสำหรับปี 2016-2025

ศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรรมการอาเซียนจำนวน 150 คนจาก 10 ประเทศ ตกลงที่จะผลักดันให้แต่ละประเทศลดภาษีสินค้าที่มีความสำคัญ ดังนั้น การค้าในภูมิภาคสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังการรวมตัวกันอย่างเต็มรูปแบบ

ยกตัวอย่างเช่น เวียดนามถูกสนับสนุนให้ลดภาษีผลิตภัณฑ์ด้านปิโตรเลียม 20% ตั้งแต่ 1 มกราคม 2017 และ 0-5% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021

อินโดนีเซียและมาเลเซีย ควรลดภาษีนำเข้าที่สูงของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนกัมพูชา  ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ควรจะลดภาษีสินค้าภายในปี 2018

ทั้งนี้ อาเซียนมีการถกปัญหาเกี่ยวกับข้อเสนอที่ส่งเสริมให้ขยายสิทธิประโยชน์พิเศษสู่ประเทศสมาชิกโดยอัตโนมัติ  ถ้าประเทศสมาชิกจัดหาสิทธิประโยชน์ให้กับระเทศที่ไม่ได้อยู่ในอาเซียน เพราะว่าแต่ละประเทศในอาเซียนมีการเจราจาข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศอื่นๆ

กรรมการอาเซียนยังคงมองต่อไปในเรื่องแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ที่มีความเอกฉันท์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2025 ดังนั้น อาเซียนจะบูรณาการอย่างลึกซึ้งหลังการเปิด AEC นอกเหนือจากอาเซียน องค์การการค้าโลก(WTO) ได้สนับสนุนการเจรจาที่เสร็จสิ้นของการเปิดเสรีการค้าอย่างยาวนานกับโดฮาร์

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าประเทศสมาชิกเรียกร้อง WTO เงินอุดหนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสินค้าการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมและการบริการด้านการค้า โดยประเทศสมาชิกเห็นด้วยกับ WTO กับความต้องการหารือเกี่ยวกับประเด็นใหม่ๆ ทั้งเรื่อง E-commerce การลงทุน  นโยบายการแข่งขันทางการค้า และกฎข้อบังคับทางการค้า

แสดงความคิดเห็น