ก.อุตสาหกรรมจัดงาน SME Transform พลิกโฉม SME ไทยสู่ยุค 4.0

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดงาน SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล โดยมุ่งหวังขับเคลื่อน ยกระดับ SME ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และมีความพร้อมเข้าสู่ยุค 4.0

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SME จำนวนกว่า 3 ล้านกิจการ คิดเป็นร้อยละ 99.7 ของจำนวนวิสาหกิจทั่วประเทศ และก่อให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 10 ล้านคน ด้วยความสำคัญดังกล่าวจึงทำให้ SME มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นห่วงโซ่การผลิต และเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปจึงทำให้ SME จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

“ภาคอุตสาหกรรม SME ต้องปรับตัว และสร้างสิ่งใหม่ๆ พร้อมเข้าถึงและเข้าใจ Digital Technology เพื่อก้าวสู่ Industry 4.0 ได้อย่างภาคภูมิ สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดความแข็งแกร่ง และเดินหน้าอย่างยั่งยืน ดังนั้นเราจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองให้เติบโต และสร้างความแข็งแกร่งจากภายในให้เกิดกับอุตสาหกรรม SME ตั้งแต่ระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชนที่ต้องปฏิรูป หรือ Transform ตัวเอง” ดร.สมคิด กล่าว

ด้าน ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานพันธมิตรได้ดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ผ่านมาตรการขับเคลื่อน SME ให้เข้าสู่ยุค 4.0 เพื่อพัฒนาด้านกลไกสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ, ด้านการเสริมแกร่ง, ด้านการเพิ่มขีดความสามารถ และด้านยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน โดยมีการบริการในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์, การเพิ่มผลิตภาพ และพัฒนามาตรฐานต่างๆ ตลอดจนการรวมกลุ่มเป็น Cluster

“สำหรับการจัดงาน SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสต่างๆ ไว้รองรับ SME และวิสาหกิจฐานรากของประเทศไทยในการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่มั่นคง และยั่งยืน รวมถึงเป็นเวทีให้ SME ได้สัมผัสและได้เรียนรู้ผลสำเร็จของนโยบายการส่งเสริม SME ตลอดจนการสร้างการรับรู้แนวทาง และโอกาสการปรับเปลี่ยนธุรกิจพร้อมนำเสนอกลไก การยกระดับ SME ทุกกลุ่ม ทุกมิติ และทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น