ประสบการณ์กว่า 20 ปี ด้านการค้าชายแดน “เจริญ อินเตอร์ริช”

ธุรกิจการค้าชายแดนสามารถสร้างกำไรให้กับผู้ประกอบการไทยอย่างมาก โดยข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ได้ทำกรณีศึกษาผู้ประกอบการค้าขายชายแดนที่ประสบความสำเร็จ หนึ่งในนั้นคือ บริษัท เจริญ อินเตอร์ริช จำกัด ประกอบธุรกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ประสบการณ์กว่า 20 ปี ด้านการค้าชายแดน “เจริญ อินเตอร์ริช”

เจริญ อินเตอร์ริช ดำเนินธุรกิจเป็นเวลากว่า 20 ปี ภายใต้การบริหารของคุณสุเทพ ตั้งเทียนทอง ประธานกรรมการบริหาร ผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร โดย เจริญ อินเตอร์ริช ได้เข้าไปลงทุนก่อตั้งโรงงาน โกดัง ลานตาก และเครื่องจักร ในประเทศกัมพูชา เพื่อรับซื้อสินค้าเกษตรที่ชาวกัมพูชาเพาะปลูกตามฤดูกาล สินค้าหลักที่ เจริญ อินเตอร์ริช รับได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด และถั่วเหลือง จากนั้นจึงได้นำเข้ามายังฝั่งไทยเพื่อจัดจำหน่าย โดยส่วนมากเป็นลูกค้าจากชาวจีน

การดำเนินการค้ากับกัมพูชานั้น เจริญ อินเตอร์ริช สามารถจ่ายเป็นสกุลเงินบาทได้ ซึ่งบริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการเริ่มเงินลงทุน 5 ล้านบาท จนตอนนี้ธุรกิจมีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท โดยคุณสุเทพเน้นย้ำอีกว่า การจะสามารถประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีความขยันและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า อย่างเช่น มันสำปะหลังเมื่อถึงมือลูกค้าแล้วจะต้องมีคุณภาพและรักษาคุณภาพเกรดสินค้าเสมอ

ด้านการดำเนินธุรกิจบริเวณชายแดนจะต้องมีการดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายระหว่าง 2 ประเทศ คือประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา พร้อมทั้งยังต้องสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจและกฎหมาย สิ่งเหล่างนี้จะส่งผลให้เกิดการค้าที่ยั่งยืนมากขึ้น

สำหรับผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจด้านสินค้าเกษตรนั้นอย่าลืมเรื่องของการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างระมัดระวังเนื่องจาก สินค้าเกษตรนั้นแปรสภาพได้ง่ายเมื่อเทียบกับสินค้าลักษณะอื่น จึงจำเป็นต้องควบคุมรักษามาตรฐานอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ได้เกิดการเน่าเสียขึ้นก่อนถึงมือลูกค้า

ทั้งนี้กฎระเบียบแนวทางปฏิบัติของการค้าชายแดน เป็นสิ่งจำเป็น กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ที่เป็นข้อผูกพันกับประเทศไทยและประเทศคู่ค้า  อันนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างเช่นกรอบความร่วมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะประเทศที่ติดกับชายแดนไทย เช่น 1. กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS) เป็นการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร แก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน  2. กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) เป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือเศรษฐกิจ 5 ประเทศ ประกอบด้วย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ครอบคลุม การอำนวยความสะดวกด้านการค้า/การลงทุน เกษตร/อุตสาหกรรม การคมนาคม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

BBL_SME-Go-Inter_3 (1) sme

แสดงความคิดเห็น