ศึกษากฎ ระเบียบ ก่อนเข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์

การเข้าไปลงทุนในต่างแดน ผู้ประกอบการ SME จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อมาในภายหลัง โดยบทความนี้ Bangkokbangsme.com จะไปรู้จักกับกฎระเบียบด้านการลงทุน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ฟิลิปปินส์ว่ามีอะไรบ้างกันครับ

ฟิลิปปินส์มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงทุนของชาวต่างชาติปี 2534 (Foreign Investments Act of 1991) ซึ่งอธิบายถึงเรื่องการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติ และการประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ รวมถึงข้อจำกัดและข้อห้ามการประกอบธุรกิจบางประเภทของนักลงทุนต่างชาติ (Foreign Investment Negative List) โดยกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้คนต่างชาติที่ไม่ใช่คนฟิลิปปินส์สามารถลงทุนในธุรกิจการค้าภายในประเทศหรือธุรกิจการส่งออกในฟิลิปปินส์ สามารถเป็นเจ้าของกิจการโดยถือหุ้น 100% ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • ไม่เป็นการลงทุนที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดและข้อห้าม
  • ประเทศของนักลงทุนต่างชาติก็ต้องอนุญาตให้คนชาติฟิลิปปินส์ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันภายในประเทศนั้นได้
  • หากเป็นการลงทุนในธุรกิจการค้าภายในประเทศต้องมีเงินทุนชำระแล้วเป็นสกุลเปโซฟิลิปปินส์อย่างน้อย 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนการลงทุนในธุรกิจการส่งออกไม่มีเงื่อนไขขั้นต่ำ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขเงินทุนขั้นต่ำ อาจลดลงเป็นสกุลเปโซฟิลิปปินส์เหลือ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกับเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งกำหนดและรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Department of Science and Technology) หรือมีการจ้างแรงงานอย่างน้อย 50 คนขึ้นไป ซึ่งรับรองโดยสำนักงานท้องถิ่นของกรมแรงงานและการจ้างงาน

นอกจากนี้ ในความหมายของคำว่า “คนชาติฟิลิปปินส์” (Philippine National) ในกรณีนิติบุคคล คือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีคนสัญชาติฟิลิปปินส์ถือหุ้นร้อยละ 60 โดยพิจารณาจาก

  • Omnibus Investments Code of 1987: กำหนดกฎระเบียบคุณสมบัติของการลงทุนภายในประเทศและต่างชาติที่จะได้รับผลประโยชน์ในการลงทุน
  • Bases Conversion and Development Act of 1992: กำหนดเรื่องสิทธิประโยชน์ของบรรดาบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในเขตพิเศษต่างๆ
  • Build Operate Transfer Law: เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาจัดการดูแลโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะเข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์ สามารถติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่พร้อมให้บริการยื่นขอจดทะเบียน รวมถึงให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน และให้การช่วยเหลือในบางกรณี เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอและการจดทะเบียนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, การให้ส่วนลดในเรื่องค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอและการจดทะเบียนแก่ธุรกิจขนาดเล็ก

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

อีเมล: [email protected]  โทรศัพท์   02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น