กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชูแคมเปญจรวด 3 ขั้น ขับเคลื่อน SME

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME ทุกระดับเข้าสู่ยุคดิจิทัลผ่านเครื่องมือสำคัญภายใต้แนวคิด 4 TOOL กับ 1 Strategy รวมถึงร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นนำร่องกิจกรรม “จรวด 3 ขั้นผลักดัน SMEs สู่ 4.0”

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับ SME ทุกระดับ เพื่อให้สามารถปรับตัวก้าวทันกับสถานการณ์ดิจิทัลของโลก ผ่านเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาภายใต้แนวคิด 4 TOOL กับ 1 Strategy ประกอบด้วย 1.IT การให้บริการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 2. Automation การพัฒนาระบบการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต 3. Robot ลดการใช้แรงงานใน กระบวนการผลิต และ 4. Innovation การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอีก 1 Strategy คือการมุ่งพัฒนาการ รวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญในการต่อยอด SME ให้เข้มแข็ง”

“นอกจากเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาภายใต้แนวคิด 4 TOOL กับ 1 Strategy แล้ว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยังได้สร้างความร่วมมือกับญี่ปุ่นภายใต้โครงการ Connected Industries นำร่องกิจกรรม 3–Stage Rocket Approach” หรือ จรวด 3 ขั้นผลักดัน SME สู่ 4.0 ประกอบด้วย 1) การรวบรวมข้อมูลเครื่องจักรให้เป็นดิจิทัล และนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต 2) การเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของแรงงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3) การพัฒนาโครงการสาธิตการผลิตแบบลีนออโตเมชั่น เพื่อใช้เสริมด้านการเรียนรู้ และกระตุ้น Demand (ความต้องการซื้อ) และSupply (ความต้องการขาย) ในอุตสาหกรรม S-Curve ที่เป็นหุ่นยนต์ และ ระบบอัตโนมัติ”  นายกอบชัย กล่าว

นายกอบชัย กล่าวต่อว่า ในด้านการยกระดับ SME สู่สากล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการ Digital Value Chain โดยมุ่งหวังผลักดันผู้ประกอบการ SME สู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผ่านเว็บไซต์ ภายใต้ชื่อ T-GoodTech (Thai Good Technology) ที่เป็นช่องทางการจับคู่ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ รวมถึงเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล T-GoodTech ของไทยกับระบบฐานข้อมูล J-GoodTech ของญี่ปุ่น ที่มีฐานข้อมูลของ ผู้ประกอบการจาก 11 ประเทศ กว่า 17,000 ราย (ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ 1,365 ราย) ซึ่งจะทำให้เกิด การจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการทั่วโลกได้

ที่มา: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แสดงความคิดเห็น