มุมมองตลาด AEC เพื่อเข้าสู่ยุคธุรกิจการค้าเสรี

มุมมองเศรษฐกิจการค้าเสรีใน AEC

1. เรียนรู้มาตรการการค้าของแต่ละประเทศ
ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งศึกษาเรื่องของกฎระเบียบ มาตรการทางการค้า ฯลฯ ของกลุ่มประเทศในอาเซียนให้มากขึ้น เพราะหากประเทศนั้นๆ ยังไม่พร้อมเต็มที่ ก็อาจสร้างมาตรการด้านการค้าเพิ่มขึ้นมาเพื่อรักษาตลาดภายในประเทศ

2. ก้าวไปลงทุนควบคู่กับการส่งออก
ผู้ประกอบการไทยควรแสวงหาโอกาสในการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการขายและกระจายความเสี่ยงหากไม่สามารถส่งออกสินค้าไปได้ตามคาด

3. มองตลาด AEC เป็นสองกลุ่มใหญ่
สำหรับการวางกลยุทธ์ด้านการส่งออกสินค้า ควรมองตลาดอาเซียนเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่
-กลุ่มตลาดอาเซียน 5 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน สังเกตว่าประชากรส่วนใหญ่ในตลาดนี้เป็นชาวมุสลิม ดังนั้นหากธุรกิจไทยวางแผนพัฒนากลยุทธ์การส่งออกไปที่ตลาดใหญ่นี้ ก็น่าจะให้ความสำคัญกับประเด็นนี้กันด้วย เช่น เรื่องอาหารและแฟชั่น เพราะจะส่งผลให้ศักยภาพการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นไปได้ดีขึ้น
-กลุ่มตลาด CLMV ซึ่งประกอบไปด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม สี่ประเทศนี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการค้าชายแดนของไทย เพราะมีหลายประเทศที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นทางเชื่อมและช่องทางการค้าผ่านไปยังประเทศที่ 3

4. ภาพรวมโอกาสระดับชาติ
ความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยกระดับเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาเซียน แต่เราจะต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ระบบขนส่ง ระบบการเงิน ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ

 

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่านสนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน1333

แสดงความคิดเห็น