มวยไทย สืบสานอัตลักษณ์สู่เวทีเศรษฐกิจโลก

สืบสานอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเศรษฐกิจโลก

“มวยไทย สืบสานอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเศรษฐกิจโลก” ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 โดย นายกอปศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวเปิดงานว่า มวยไทยเป็นสินค้า วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และมีจุดแข็งที่สามารถเพิ่มมูลค่าผ่านความคิดสร้างสรรค์ และนำไปสู่การส่งออกสินค้าและบริการไทยที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ ทำให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของไทย มีความต้องการสินค้าไทย และเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสนใจให้ชาวต่างชาติหันมาสนใจสินค้าไทยมากขึ้น โดยนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของสินค้าส่งออก

ในส่วนของภาครัฐนั้นได้มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพในการประกอบการให้กับ SME โดยมุ่งเน้นกลุ่มเครือข่ายที่มีบทบาทความสำคัญทางเศรษฐกิจของไทยและมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคลัสเตอร์มวยไทยถือเป็นเครือข่ายที่มีบทบาททั้งในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยมูลค่าของมวยไทยที่เกิดขึ้นทั้งในด้านกีฬาอาชีพ กีฬาเพื่อสุขภาพ สินค้าสนับสนุน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี หากมีการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับมวยไทย ให้เป็นระบบตลอดทั้งซัพพลายเชน จะสามารถสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมหาศาล และเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรที่ดี พร้อมที่จะก้าวไปสู่เวทีเศรษฐกิจโลก

แสดงความคิดเห็น