กรมส่งเสริมอุตสากรรมปั้น“SMEs เกษตรแปรรูป”มืออาชีพ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทยทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทยทั่วประเทศ ครอบคลุมสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมหลายรายการ จะนำมาแปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพิ่มมูลค่าสินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสทางการตลาดและรายได้ให้ผู้ประกอบการลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำ กรอบแนวคิดการดำเนินโครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรฯ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก

1.สร้างองค์ความรู้การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของกลุ่มเกษตรแปรรูป ให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ที่มีความรู้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น การบริหารจัดการ การทำบัญชีเดียว การรวมกลุ่มผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การพัฒนามาตรฐานสินค้า และการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาด

2.ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร โดยการแปรรูปและพัฒนาวัตถุดิบจากผลิตผลการเกษตร โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ทันสมัย สอดรับกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ

3.ส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต้นแบบในพื้นที่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรแปรรูป ให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ที่มีความรู้และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น