โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ

จากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกธุรกิจปัจจุบัน ทำให้รัฐบาลยกระดับการพัฒนา เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ขึ้นเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอา เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลก ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ (Knowledge Economy) และ Creative Economy ที่วางเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในปัจจุบันอัตราการเติบโตของสมาชิก Facebook ทั่วโลก เติบโตขึ้น 3% โดยมีผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกมากถึง 1,191 ล้านคน และหนึ่งในนั้นประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้ Facebook อยู่ที่ 26 ล้านราย และมากเป็นอันดับ 3 ของอาเซียนรองจากฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมผู้บริโภคไทยก้าวเข้าสู่ “การตลาดออนไลน์” เต็มรูปแบบแล้ว แต่ปัญหาการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) คือ ขาดทักษะทางตลาดออนไลน์ในหลายแง่มุม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักใน การให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ได้ผลักดันให้เกิดโครงการส่งเสริมพัฒนา ตลาดอิเล็กทรอนิกส์มาสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับกิจการของผู้ประกอบการ SME ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถแข่งขันในตลาดออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน

และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. มีภารกิจหลักในการ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้มีความน่าเชื่อถือ เป็นมาตรฐาน และมั่นคงปลอดภัย จึงนำมาซึ่งการทำสัญญาร่วมดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง สสว. และ สพธอ. เพื่อพัฒนาศักยภาพศักยภาพของตลาด พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ SME ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มทักษะของผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นในรูปแบบ Business to Business to Customers (B2B2C) ด้วยการเป็นตัวกลางเชื่อมโยงส่งเสริมตลาดระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ SME ภาคการผลิตกับกลุ่มผู้ให้บริการด้านตลาดออนไลน์ (e-Market Place) ให้ขยายความสามารถในการแข่งขัน ในตลาดออนไลน์เป็นกลไกขับเคลื่อนการตลาดสำหรับ SMEs ด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ ตลาดออนไลน์สำหรับ SME ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์โครงการ
– ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
– สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้มีศักยภาพการแข่งขันมากยิ่งขึ้น
-พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการตลาดออนไลน์สำหรับ SME

แสดงความคิดเห็น