สิงคโปร์ ประเทศผู้นำด้านการค้า

ประเทศผู้นำด้านการค้า ของเอเชียงตะวันออกเฉียงใต้

สิงคโปร์ เป็นประเทศเกาะขนาดเล็กที่สุดที่อยู่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กและมีข้อจำกัดหลายอย่าง แต่สิงคโปร์ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศผู้นำด้านการค้าด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ ปัจจัยสำคัญของตลาดการค้าสิงคโปร์ มีดังนี้

1. ที่ตั้งของตลาดการค้าของสิงคโปร์ เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่เป็นฐานกับตลาดทั่วโลก โดยทางสิงคโปร์ได้มีการส่งเสริม Regionalization ในเอเชียมากยิ่งขึ้น สามารถเป็น Gateway ที่มีประสิทธิภาพและมีเครือข่ายกว้างขวางได้ทั่วโลก

2. ตลาดสิงคโปร์ใช้ระบบตลาดนำ ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเปิด เพื่อขยายฐานการค้าให้กับธุรกิจ ลดข้อจำกัดในการนำเข้าสินค้าเกือบทั้งหมด และการทำธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะ Trending Hub ที่ได้ระดับมาตรฐานสากล ที่กฎระเบียบในการนำเข้าหรือส่งออกมีความโปร่งใส

3. ตลาดสิงคโปร์มีความง่ายในการทำธุรกิจ เนื่องจากมีการใช้ระบบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการเข้าถึงศุลกากรในระบบ single window ที่ให้ผู้ทำการค้าสามารถยื่นเอกสารนำเข้า-ส่งออก ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ นอกจากนี้สิงคโปร์มีบุคคลที่เชียวชาญความรู้ในการจัดการและบริหารธุรกิจ และโครงสร้างทางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ช่วยส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจในระดับสูง

4. ภาครัฐให้การสนับสนุน ส่งเสริม และมุ่งผลักดันให้ประเทศเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การธนาคาร การพาณิชย์ การขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนโยบายการขยายการลงทุนในสาขาต่างๆ เช่น การสื่อสารคมนาคม การให้บริการด้านการเงินและธนาคาร เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเพื่อเป็นการส่งเสริมเสริมตลาดการค้าสิงคโปร์

5. ตลาดสิงคโปร์ได้สนับสนุนระบบการค้าเสรี โดยปัจจุบันสิงคโปร์มีภาษีนำเข้าสินค้าเกือบทุกรายการเป็นร้อยละ0

6. ตลาดด้านการบริการของสิงคโปร์ มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อผลิตภัณฑ์รวมในประเทศมากกว่า 2 ใน 3 มีอัตราการจ้างงานประมาณร้อยละ 70 ของแรงงานทั้งหมด และสาขาการบริการที่มีอัตราการขยายตัวสูง คือ การเงินและการประกันภัย การบริการธุรกิจ และคมนาคม

7. สิงคโปร์ถึงแม้จะเป็นตลาดเล็ก แต่ก็เป็นตลาดคู่ค้าที่สำคัญของไทย โดยสินค้าที่นําเข้าจากไทยเพื่อการบริโภคในประเทศส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหาร นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆจากประเทศไทยที่นิยมในตลาดสิงคโปร์อีกมากมาย แต่ส่วนแบ่งตลาดของสินค้าไทยในสิงคโปร์ ยังต้องแข่งขันอย่างสูงกับประเทศแหล่งผลิตอื่นๆ ที่สําคัญ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม และจีน ซึ่งนอกจากสิงคโปร์จะนําเข้าสินค้าจากไทยเพื่อการบริโภค-อุปโภคภายในประเทศแล้วสิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่ส่งออกต่ออีกด้วย ไทยจึงสามารถใช้สิงคโปร์เป็นฐานเพื่อส่งออกสินค้าไทยต่อไปยังประเทศที่สามได้อีกทางหนึ่ง

จากปัจจัยสำคัญของตลาดการค้าสิงคโปร์ทั้งหมด 7 ข้อที่ได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่าถึงแม้ตลาดสิงคโปร์จะมีขนาดเล็ก แต่มีการทำการค้าที่น่าสนใจ เป็นตลาดคู่ค้าที่สำคัญของไทย และมีทั้งการสนับสนุนและความพร้อมจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีจุดที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน คือสินค้าที่นำเข้าประเทศสิงคโปร์เกือบทุกรายการเสียภาษีร้อยละ 0 เป็นข้อดีที่ธุรกิจ SME หรือ Startup จะเข้าไปลงทุนกับตลาดการค้ากับประเทศสิงคโปร์

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน
สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น