รัฐฯ-เอกชน ประกาศพลังประชารัฐเสริมความแข็งแกร่ง SMEs ไทย

คณะทำงานด้านส่งเสริม SMEs & Start-up ดำเนินงานภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน กว่า 60 องค์กร จัดพิธีลงนามความร่วมมือครั้งสำคัญ เพื่อประกาศ “พลังประชารัฐ” ในการเสริมศักยภาพ และความเข้มแข็งให้กับ SMEs ไทย

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สานพลังประชารัฐ ส่งเสริมวิสาหกิจ SMEs Start-up & Social Enterprises” ว่า รัฐบาลต้องการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีความเติบโตอย่างมีศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ

โดยร่วมกันสร้าง “Business Model” เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินธุรกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยภาครัฐจะเป็นผู้สนับสนุนและผลักดันนโยบายส่งเสริม SMEs และสร้างเวทีให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพ ทั้งในและต่างประเทศ

ในขณะที่ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ ในฐานะประธานร่วมภาครัฐ คณะทำงานด้านการส่งเสริม SMEs Start-ups & Social Enterprises กล่าวว่า การส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs เป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของรัฐบาลชุดนี้ โดยดึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาเป็นพี่เลี้ยงให้ SME รายเล็ก ดึงสถาบันการเงินเข้ามาเพื่อให้ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน สร้างระบบ Ecosystem เพื่อสร้างโอกาสและเร่งรัดการเติบโตของ Startup และให้บริการด้านการเงิน เพื่อนำธุรกิจ Startup ก้าวไกลสู่ระดับสากล

ด้านนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะหัวหน้าทีมคณะทำงานด้านส่งเสริม SMEs & Start-up ภาคเอกชน กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐ-เอกชน ซึ่งเป็นการผนึกกำลังพลังประชารัฐ ที่ร่วมกันเสริมศักยภาพ SMEs ไทยของกว่า 60 องค์กร

ทั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกลุ่มภาคี มีจำนวน 9 ฉบับ ภายใต้ 3 กรอบหลัก คือ

1. กรอบ MOU SMEs มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 6 ฉบับ ประกอบด้วย โครงการ Big Brother (พี่ช่วยน้อง), โครงการส่งเสริม SMEs เข้าถึงแหล่งทุน, โครงการส่งเสริมตลาดต่างประเทศ (SMEs connect to the world), ส่งเสริม Branding SMEs, การพัฒนา Services สำหรับ SMEs, ส่งเสริมช่องการตลาด E-Commerce

2. กรอบ MOU Startup and IDE มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 1 ฉบับ คือ การสนับสนุนและพัฒนาระบบนิเวศ (Eco-System) ให้ผู้ประกอบการใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (IDE Start-up)

3. กรอบ MOU Social Enterprise (SE) ซึ่งมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 2 ฉบับ คือ การสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจเพื่อสังคมและเศรษฐกิจฐานราก และการสนับสนุนด้านการเงิน (SE Funding)

ที่มา:ครอบครัวข่าว 3

แสดงความคิดเห็น