กลยุทธ์บริหารจัดการโลจิสติกส์ อย่างชาญฉลาด

4 กลยุทธ์การบริการจัดการโลจิสติกส์

โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ Supply Chain Management รวมไปถึงหารวางแผนดำเนินการ ควบคุม การไหลเวียน การจัดเก็บวัสดุสินค้า การบริการ และสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกือบทุกประเภท และเป็นต้นทุนพื้นฐานที่จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ
การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ทั้งกลยุทธ์และการปฏิบัติการส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรและต้นทุนที่ลดลง โดยต้องคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

1. การบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและขนส่ง เพื่อถ่วงดุลอุปสงค์และอุปทาน เพื่อช่วยกระบวนการผลิต และเพื่อช่วยลดกระบวนการตลาด
การคำนวณความต้องการของเนื้อที่เก็บสินค้า จำเป็นต้องจัดสรรเนื้อที่อย่างรอบคอบและเกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อไม่ให้เนื้อที่เสียเปล่า โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณความต้องการเนื้อที่เก็บสินค้า ดังนี้
– ปริมาณสินค้าที่จะเก็บ พิจารณาจากยอดขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ว่ามีความคงที่หรือเปลี่ยนแปลง
– ลักษณะเฉพาะของสินค้าที่จะเก็บ
– อุปกรณ์สำหรับการลำเลียงขนถ่าน
– ลักษณะของการเก็บรักษาสินค้า

2. เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง โดยพิจารณาดังต่อไปนี้
– ระยะเวลา สินค้าที่สั่งมาจะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้รวดเร็วเพียงใด
– ต้นทุน ต้องใช้เงินเท่าไหร่ที่จะซื้อสินค้ามาเพื่อเพิ่มเป็นรายได้ให้มากขึ้น โดยดูจากต้นทุนที่ใช้ซื้อสินค้าเพื่อขาย และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
– การบริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
– การบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลังด้วยหลักการ ABC Analysis (Always Better Control) ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการจัดวางสินค้า ช่วยลดต้นทุนการขนถ่ายสินค้าด้านแรงงานและเวลาที่ใช้ มีหลักการดังนี้
– สินค้าที่ดีและไม่ดี มีตำแหน่งการวางต่างกัน
– สินค้าที่ขายดีจะอยู่ใกล้ประตูเข้าออก เพื่อสะดวกในการขนถ่าย
– สินค้าที่ขายไม่ดีจะเก็บด้านใน เพราะไม่ค่อยมีการขนถ่ายสินค้า
– สินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนถ่ายลำบากจะเก็บใกล้ประตู

3. กลยุทธ์ลดต้นทุนการขนส่ง โดยการขนส่งแต่ละรูปแบบมีลักษณะที่แต่งต่างกัน ดังนั้นในการขนส่งแต่ละรูปแบบจึงพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้การขนส่งมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างการจัดสรรพื้นที่เก็บสินค้า
Fixed Storage จะมีสถานที่จัดเก็บถูกกำหนดชัดเจน ขนาดของที่จัดเก็บจะต้องเพียงพอเพื่อรองรับปริมาณสินค้าคงคลังของสินค้านั้นๆ มีต้นทุนการเคลื่อนย้ายสินค้าต่ำ และต้นทุนของสถานที่จัดเก็บสูง
Randomized Storage สามารถจัดเก็บได้ทุกที่ มีที่จัดเก็บสินค้าทั้งหมดต้องเพียงพอในการรองรับปริมาณสินค้าทุกรายการ ต้นทุนของสถานที่จัดเก็บต่ำ และต้นทุนการเคลื่อนย้ายสินค้าสูง
Class-based Storage สามารถจัดเก็บได้ทุกที่ภายในโซนที่กำหนด มีที่จัดเก็บสินค้าในแต่ละโซนต้องเพียงพอเพื่อรองรับปริมาณสินค้าในโซนนั้นๆ ต้นทุนของสถานที่จัดเก็บและการเคลื่อนย้ายสินค้าปานกลาง

4. ดัชนีวัดผลและการปฏิบัติงานการจัดการโลจิสติกส์ ดัชนีวัดผล หรือ KPIs หมายถึงดัชนีหรือพฤติกรรมการปฏิบัติที่สำคัญที่สามารถวัดได้ และสามารถแสดงหรือบ่งบอกถึงความสำเร็จในการดำเนินงาน
ลักษณะของการวัดผลที่ดี จะต้องมีความเฉพาะเจาะจง ทำให้สามรถวัดผลและบรรลุผลสำเร็จได้ มีความเป็นจริง และมีการบ่งบอกถึงระยะเวลาในการใช้งาน

ปัจจุบันโลจิสติกส์เป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตเพิ่มมากขึ้นทุกปี มีผู้ประกอบการหลายเจ้าที่ต้องการจะแย่งชิงพื้นที่การตลาด และมีหลากหลายเจ้าที่มองเห็นช่องทางและเข้ามาเปิดในตลาดนี้ เพราะฉะนั้นการพยายามทำความเข้าใจถึงการบริหารการจัดการจะช่วยส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น