“Live” การระดมทุนรูปแบบใหม่จากตลาดหลักทรัพย์

การระดมทุนรูปแบบใหม่โดย “Live”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดตัว “Live” Platform โดยถือหุ้น 99.99% ให้บริการแพลตฟอร์มในการระดมทุนรูปแบบใหม่ และการซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบเจรจาต่อรองแก่ผู้ประกอบการทั้ง Startup และ SME โดยนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการพัฒนาสร้างการเติบโตทางธุรกิจผ่านแหล่งเงินทุนแบบ Crowdfunding ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและขยายฐานลูกค้าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศในอนาคต และได้รับความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจกว่า 50 บริษัท และผู้ลงทุนให้ความสนใจเข้ามาร่วมลงทุนจำนวนมาก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการสร้างโอกาสขยายการเติบโตของธุรกิจด้วยการสร้าง Startup Ecosystem อย่างครบวงจร ตั้งแต่เริ่มให้ความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจ จนถึงการเชื่อมโยงกับผู้ลงทุนสถาบันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ คาดการณ์ว่า “Live” Platform จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศ เป็นช่องทางให้ทั้งทาง Startup และ SME ที่เริ่มออกนวัตกรรมสู่ตลาดแต่ยังขาดโอกาสทางการเงินในปัจจุบัน

ปัจจุบันมี Startup และ SME เข้าระดมทุนในแพลตฟอร์มแล้ว 8 บริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความหลากหลายทั้งแอปพลิเคชั่น สินค้าอุปโภคและบริโภค เครื่องมือแพทย์ และยังมีอีกกว่า 50 บริษัท สนใจเข้าร่วมระดมทุน ซึ่งมีความหลากหลายทางธุรกิจ โดยเน้นธุรกิจที่มีนวัตกรรมในด้านต่างๆ

สำหรับคุณสมบัติธุรกิจที่จะเข้ามาระดมทุนต้องเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยไม่จำกัดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารไม่มีประวัติความผิดทางกฎหมาย และมีข้อมูลงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในกรณีต้องการระดมทุนเกิน 20 ล้านบาท ต้องมีประวัติการระดมทุนอย่างน้อย 5 ล้านบาทหรือมี Sponsor หากระดมทุนเกิน 100 ล้านบาท ต้องมีงบการเงินรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส่วนผู้ลงทุนจะแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. ผู้ลงทุนสถาบัน

2. กิจการเงินร่วมลงทุน

3. นิติบุคคลร่วมลงทุน

4. ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งต้องมีรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท หรือมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และมีประสบการณ์ลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ปี

เป็นความน่าสนใจสำหรับ LIVE ที่เข้ามาเป็นทุนในการพัฒนาสตาร์ทอัพในประเทศไทย จึงกลายเป็นอีกช่องทางที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพที่กำลังมองหาทุนในการธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น