ความสำคัญและประโยชน์ของการทำบัญชี สำหรับ SME หน้าใหม่

ความสำคัญและประโยชน์ของการทำบัญชี

ความสำคัญของการทำบัญชีหลักๆ คือการจะช่วยบันทึกข้อมูลตัวเลขต่างๆ รายรับ รายจ่าย กำไร ขาดทุน และนำข้อมูลทางการเงิน มาใช้วางแผนธุรกิจให้ดำเนินต่อไปในอนาคต เราเลยนำประโยชน์ 5 ข้อที่จะทำให้รู้ถึงความสำคัญในการทำบัญชีสำหรับ SME หน้าใหม่มาให้ศึกษากัน จะได้ถ้าระบบบัญชีดีและโปร่งใส สามารถช่วยต่อยอดธุรกิจให้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้

1. การทำบัญชีเป็นตัวช่วยวัดความสำเร็จ
การทำบัญชีที่มีคุณภาพจะทำให้ทราบถึงฐานะการเงินและความมั่นคงของธุรกิจ โดยจะวัดจากการบันทึกข้อมูลตัวเลขต่างๆ เช่น เงินทุน รายรับ รายจ่าย และกำไร แล้วนำมาวิเคราะห์หาสถานะทางการเงินของธุรกิจ เช่น งบดุล งบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน เพื่อสะท้อนความสำเร็จเป็นต้น

2. เป็นตัวช่วยในการวางแผนธุรกิจ
ข้อมูลตัวเลขจากการทำบัญชีนั้นสามารถนำมาวางแผนและเป็นตัวช่วยการตัดสินใจของธุรกิจได้ เพราะข้อมูลเหล่านั้นสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต แล้วนำมาประเมินผลลัพธ์ในอนาคตได้ การทำบัญชีที่ดีจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำมาประกอบการตัดสินใจในทิศทางของการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีทิศทาง และพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย

3. เครื่องมือในการควบคุมค่าใช้จ่าย
การทำบัญชีจะทำให้ทราบต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนได้การผลิตให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ และยังช่วยให้วางแผนการทำธุรกิจให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่

4. สามารถใช้ข้อมูลบัญชีไปหาแหล่งเงินทุน
บัญชีก็เหมือนรายงานทางการเงินของธุรกิจ ที่เราสามารถใช้ยื่นติดต่อสถาบันการเงินเพื่อหาแหล่งเงินทุนได้ การทำบัญชีที่ดีและโปร่งใสจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นหลักฐานสำคัญในการประกอบการตัดสินใจของสถาบันการเงิน เช่น เมื่อธุรกิจต้องการเงินทุนเพิ่มในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต เราก็นำบัญชีที่เป็นข้อมูลทางการเงินของเราไปเป็นข้อมูลการขออนุมัติสินเชื่อกับธนาคาร โดยธนาคารจะใช้ข้อมูลทางการเงินในบัญชีของเรามาพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ

5. เพื่อประโยชน์ในการวางแผนภาษี
การทำบัญชีที่ถูกต้องและโปร่งใส จะทำให้รู้ถึงกำไรขาดทุนในการทำธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายภาษีต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ประหยัด และถูกต้องตามกฎหมาย

นี้คือความสำคัญของการทำบัญชีที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SME หน้าใหม่ควรศึกษาเอาไว้ เพราะระบบบัญชีที่ดีจะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจเติบโตไปในทางที่ดีเช่นกัน

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น