รวบรวมหน่วยงานภาครัฐที่ SME และ Startup ควรรู้จัก

หน่วยงานที่ช่วยเหลือธุรกิจ SME และ Startup ในประเทศไทย

การที่ธุรกิจ SME และ Startup นั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็ไม่ใช่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกันซะทุกคน การหาตัวช่วยถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะตัวช่วยที่ดีจะพาให้ธุรกิจนั้นพัฒนาไปได้เร็วกว่าการดำเนินธุรกิจด้วยตัวคนเดียว และในประเทศไทยก็มีหลายหน่วยงานของภาครัฐที่คอยสนับสนุน และส่งเสริมธุรกิจ SME และ Startup อยู่จำนวนมาก ที่คอยช่วยเรื่องให้ความรู้ในการทำธุรกิจ การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี และเป็นแหล่งเงินทุนในพัฒนาธุรกิจ เราเลยมีหน่วยงานภาครัฐที่คอยสนับสนุนธุรกิจ SME และ Startup ในประเทศไทยมาแนะนำกัน

 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  หน่วยงานที่จะช่วยส่งเสริมการลงทุน ทั้งในประเทศและการลงทุนไทยในต่างประเทศ และยังช่วยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการสร้างสินค้า บริการ และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ SME และ Startup เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย และเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก และที่สำคัญยังช่วยให้ธุรกิจ SME และ Startup สมัครเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการลดหน่อยภาษีได้อีกด้วย http://www.boi.go.th/
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  เป็นหน่วยงานที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้าใจถึงการจดทะเบียนทริษัทแต่ละประเภท โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะช่วยสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนบริษัทให้ตรงกับธุรกิจที่ทำอยู่ เป็นการสร้างหลักฐานทางการค้า เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในธุรกิจ http://www.dbd.go.th/
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  ศูนย์บริการธุรกิจอุสาหกรรม หรือ BSC เป็นหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และบริการแนะนำเบื้องต้น โดยมุ่งเน้นเรื่องข้อมูลทางอุตสาหกรรม โอกาสการลงทุน โอกาสทางธุรกิจ และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME และ Startup ที่จะคอยให้บริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้นในการบริหารจัดการ และแนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุน www.dip.go.th
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
  หน่วยงานที่จะช่วยเหลือและส่งเสริมธุรกิจ SME ให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ และทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังมีการจัดโครงการสัมมนาอยู่เรื่อยๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไป http://www.sme.go.th/
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
  เป็นหน่วยงานที่ทำการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ Startup เพื่อให้ธุรกิจ Startup ในประเทศไทยพัฒนาศักยภาพให้ไปถึงระดับชาติ โดยรวบรวมเหล่าผู้ประกอบการในประเทศให้มารวมตัวกันเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนา และ NIA ยังช่วยผลักดันให้เกิด Startup หน้าใหม่ในประเทศไทยอีกด้วย http://www.nia.or.th/

โดยทั้งหมดนี้เป็นหน่วยงานภาครัฐส่วนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนเหล่า SME และ Startup ในประเทศไทยยังมีอีกหลายหน่วยงานที่คอยให้ความสนับสนุนอยู่ทั้งภาครัฐและเอกชน ยังไงก็ตามผู้ประกอบการที่กำลังจะเริ่มจัดตั้งธุรกิจหรือมีธุรกิจอยู่แล้ว สามารถเข้าไปปรึกษาหรือหาข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานได้เลย

แสดงความคิดเห็น