กรมพัฒน์ฯ พา SME ทัวร์ตลาดหลักทรัพย์ หวังเข้าไประดมทุนในอนาคต

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคัดเลือก SME ที่มีศักยภาพและผลประกอบการดี เยี่ยมชมการทำงานของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับให้ความรู้เพื่อเตรียมเข้าสู่การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ธุรกิจสามารถหาแหล่งทุนในต้นทุนที่ต่ำและสร้างการเติบโตความเข้มแข็งให้กับ SME

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำผู้บริหารของธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจบริการ ที่ผ่านการพัฒนามาตรฐานตามเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด และเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการดำเนินกิจการ โดยมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท มีรายได้ปีละไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท จำนวน 50 ราย เข้าเยี่ยมชม ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเข้ารับฟังแนวทางการ นำธุรกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 18 ก.พ.2559 นี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้กับธุรกิจของ ไทยอีกขั้นหนึ่ง หลังจากที่กรมฯ ได้พัฒนาธุรกิจ จนมีขีดความสามารถในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้นแล้ว จึงต้องการผลักดันให้เข้าตลาดหลักทรัพย์ เพราะจะมีส่วนช่วยในการขยายกิจการ และสามารถระดมทุนจากประชาชน ทั้งนักลงทุนในและ ต่างประเทศ เพื่อขยายธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเพิ่มขึ้น

 

โดยกรมฯจะนำธุรกิจทั้ง 50 รายการ ไปรับฟัง แนวทางการเข้าตลาดหลักทรัพย์ จากนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ซึ่งประโยชน์ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุน ระยะยาว เพราะสามารถระดมทุนโดยไม่ต้องกู้ยืมเงิน หรือต้องเสียดอกเบี้ย ทั้งออกหุ้นสามัญเพิ่ม หุ้นกู้ แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ยังจะช่วยให้ธุรกิจบริหารงานอย่างมืออาชีพ เพราะมีระบบตรวจสอบที่รัดกุมจาก ตลาดหลักทรัพย์ มีการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตขึ้นใน ระยะยาว จากการที่บริหารงานอย่างมืออาชีพ และ สร้างความภักดีและผลตอบแทนที่ดีให้กับพนักงาน นอกจากนี้การผลักดันให้ธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์ ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ ของไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แสดงความคิดเห็น