เริ่มต้นธุรกิจอย่างไร ให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด

SME กับความเสี่ยงในการทำธุรกิจ

คุณทศพร โสภณเสถียรสุข VP ผู้จัดการภาคนครหลวง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง ได้แบ่งความเสี่ยงของธุรกิจออกเป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากภายใน และภายนอกองค์กร

ความเสี่ยงภายในองค์กร หรือความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ เป็นเรื่องของความเสี่ยงด้านการจัดการ ที่ไม่ใช่แค่เฉพาะการจัดการด้านองค์กรเท่านั้น แต่รวมไปถึงการขาย การผลิต ช่องทางการจัดจำหน่ายด้วย ถัดมาคือความเสี่ยงด้านการเงินที่ใช้ในการลงทุนขององค์กร และสุดท้ายคือความเสี่ยงด้านบุคลากร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง ศักยภาพของพนักงานที่มีต้นทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่ ทั้งหมดนี้เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยตัวของผู้บริหาร หรือเจ้าของธุรกิจเอง วิธีการบริหารความเสี่ยงที่ดีคือ อย่าทำเมื่อพบปัญหา หรือเจอวิกฤต เราควรหาวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีก่อน เพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยลงจนเหลือศูนย์ ยกตัวอย่างเช่น กรณีมีความเสี่ยงที่เกิดจากการให้เช่าพื้นที่ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยงก็คือ หาข้อเสนอที่ผู้เช่า และผู้ให้เช่าได้รับประโยชน์ร่วมกันได้ ต่อมาคือ ลองชักชวนให้มาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อเติบโตไปด้วยกัน หรือ กรณีความเสี่ยงที่มาจากการจัดหาวัตถุดิบ วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง คือ หา Outsource ที่สามารถจัดหาวัตถุดิบให้ได้ทุกฤดูกาล หรือหาสินค้าใหม่ๆ ที่น่าสนใจมาแทนในช่วงที่กำลังขาดแคลนวัตถุดิบ

ความเสี่ยงภายนอกองค์กร หรือความเสี่ยงที่เป็นระบบ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่สามารถเตรียมพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงได้ โดยความเสี่ยงภายนอกมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายใน นั่นคือ หากสามารถบริหารจัดการปัจจัยภายในให้ดีได้ ความเสี่ยงภายนอกก็จะกระทบองค์กรน้อยลง

คุณทศพรกล่าวต่อถึงหัวใจสำคัญของการลดความเสี่ยง คือ พยายามหาเพื่อนคู่คิดที่ดี ธนาคารที่ดี หรือ หาคู่ค้าที่ทำธุรกิจเดียวกัน เพื่อมาเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน นอกจากนี้คือพยายามทำในสิ่งที่ถนัดมากที่สุด ส่วนสิ่งที่ไม่ถนัด ให้หาผู้ที่ถนัดด้านนั้นๆ เข้ามาทำ

อีกสิ่งหนึ่งที่คุณทศพรกล่าวเสริม คือ เรื่องการเก็งกำไรจากค่าเงิน เราต้องยอมรับว่าอาจเกิดการขาดทุน หรือกำไร แม้จะมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งขาขึ้น และขาลง
“การวางแผนเพื่อลดความเสี่ยง ต้องทำก่อนเกิดวิกฤต เพื่อให้ธุรกิจเกิดผลกระทบน้อยที่สุ” เป็นข้อคิดที่คุณทศพร กล่าวทิ้งท้ายถึงผู้ประกอบการที่กำลังวางแผนลดความเสี่ยงของธุรกิจตนเอง

หากสนใจที่จะฟังสัมภาษณ์แบบเต็ม สามารถรับชมได้ที่ทางเว็บไซต์ : https://youtu.be/hnYS0AgpAok
หรือหากสนใจชมรายการอื่นๆ ของทางรายการ “คู่คิดธุรกิจ SME” สามารถรับชมได้ทางช่องทาง : https://www.youtube.com/user/SmartSMETV

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น