อัตราค่าภาษีต่างๆ ใน สปป.ลาว

ภาษีสปป.ลาว

อัตราค่าภาษีต่างๆ ใน สปป.ลาว

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporation Tax) อัตราภาษี 24%
  หรือไม่เกิน 20% สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) อัตราภาษี 0-24%
  ใช้อัตราเดียวกัน ทั้งคนลาวและคนต่างประเทศ
 3. ภาษีการค้า (Business Turnover Tax) อัตราภาษี 10%
  เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินค้าตั้งแต่ขายส่งจากโรงงานถึงผู้ค้าปลีก
 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตราภาษี 10%
  จัดเก็บจากบริษัทต่างชาติที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 5. ภาษีศุลกากร (Import and Export Duty) อัตราภาษี 5-40%
  ใช้กับทุกประเภทสินค้าไม่มีการจำแนกขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า
 6. ภาษีสรรพสามิต หรือภาษีชมใช้ (Excise Tax) อัตราภาษี 5-150%
  มีทั้งภาษีนำเข้าและภาษีส่งออก
 7. ภาษีกำไร (Profit Tax) อัตราภาษี 0-24%
  เก็บจากการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย หรือกรณีผลิตสินค้าภายในประเทศ จะคิดจากมูลค่าสินค้า

แสดงความคิดเห็น