จ่ายภาษีถูกลงด้วย “ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา”

ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่จะช่วยลดหย่อนภาษี

ในการเริ่มต้นทำธุรกิจต่างมีต้นทุน ไม่ว่าจะลงทุนแรงงานหรือแรงเงิน เพื่อให้เกิดกำไรงอกงามตามมา โดยต้นทุนนั้นถูกแบ่งเป็นต้นทุนผันแปร เช่น ค่าแรงงาน ค่าจัดส่งสินค้า และต้นทุนคงที่ เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าอุปกรณ์ที่สึกหรอ ซึ่งต้นทุนบางอย่างสามารถเสื่อมหรือสึกหรอตามกาลเวลาได้ แต่ใช่ว่าจะต้องจ่ายเพียงอย่างเดียว เพราะต้นทุนเหล่านี้เป็นตัวแปรที่จะช่วยผู้ประกอบการ SMEs ในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเฉพาะในช่วงปีแรกของการเริ่มธุรกิจและปีถัดมาจะลดหย่อนได้น้อยลง ต้นทุนนี้เรียกว่าค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. โรงงาน สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตรา 25% ของมูลค่าต้นทุน ซึ่งโรงงานนั้นต้องมีไว้เพื่อประกอบกิจการ โดยมีระยะเวลาการใช้งานไม่เกิน 20 ปีและมีการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน

2. เครื่องจักร สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตรา 40% ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เหลือให้หักตามเงื่อนไขและอัตราที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5% ต่อปี

3. คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ยกเว้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในอัตรา 40% ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เหลือ
นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายวิธีเพื่อลดหย่อนภาษีสำหรับธุรกิจ SMEs เช่น การจ้างงานผู้สูงอายุ และการจ้างงานนักศึกษาทำบัญชี ซึ่งผู้ประกอบการควรศึกษาเพิ่มเติมและเลือกวางแผนภาษีที่เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก  หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น