3 หน่วยงาน สแกนศักยภาพแฟรนไชส์ มุ่งพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานใหม่!

มหาวิทยาลัยเนชั่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนา Thailand Franchise Standard 2016 ให้ความรู้เรื่องการจัดการแฟรนไชส์ พร้อมเผยเกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่เพื่อตรวจประเมินให้คำปรึกษาและเสริมศักยภาพแฟรนไชส์ในภาพรวม

จากงานสัมมนา Thailand Franchise Standard (เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559) ได้มี ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย หัวหน้าโครงการ และ ผู้บริหารกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มากล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.สุภัค หมื่นนิกร CEO บริษัท อีซี่ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล แฟรนไชส์ , ดร.ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น   รศ.ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมค้าปลีกไทย มาร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมสัมมนาด้วย

ทั้งนี้ด้าน ดร.ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร ผู้จัดโครงการและผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเนชั่น เผยว่า จากนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ต้องการพัฒนาศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ ได้ดำเนินการเชิญผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมาเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจากรายชื่อฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากว่า 700 กิจการ สามารถติดต่อได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 136 กิจการ ส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทอาหารและเครื่องดื่มคิดเป็น 51.47%

อีกทั้ง โครงการดังกล่าว จะคอยเป็นที่ปรึกษาเรื่องการบริหารงาน และการจัดการระบบแฟรนไชส์ โดยทางเราได้พัฒนาเกณฑ์คุณภาพระบบจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ฉบับใหม่เพื่อทดแทนฉบับเดิมในปี 2551และกำหนดให้มีการประเมินความเป็นผู้ประกอบการ ด้วยการประเมินความสามารถในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ โดยอ้างอิงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติปี 2559-2560 และเกณฑ์ตัดสินรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 7 นอกจากนี้ภายในโครงการผู้ประกอบการยังได้มีโอกาสประเมินศักยภาพด้วยตนเองจากแบบประเมิน (Franchising Self Assessment) เพื่อคัดกรองเบื้องต้นก่อนประกาศผลคัดเลือกให้เหลือ 70 กิจการที่มีศักยภาพอย่างแท้จริง พร้อมนัดหมายให้คำปรึกษาพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเนชั่น และรับรองมาตรฐานภายในเดือนสิงหาคม 2559 นี้

แสดงความคิดเห็น