ควรทำก่อนส่งออก! 5 ขั้นตอนให้ FSSAI อินเดียรับรองมาตรฐานอาหาร

วิธีขอรับรองมาตรฐานอาหารนำเข้าอินเดีย

อินเดีย ตลาดใหม่ที่กำลังเติบโต ประชากรมีจำนวนมากขึ้นในทุกปี มีการคาดการณ์ว่า ในปี 2568 ประเทศอินเดียจะมีตลาดบริโภคโตเป็นอันดับ 5 ของโลก เมื่อคนมากขึ้น ความต้องการด้านต่างๆ ก็สูงตามไปด้วย รวมทั้งอาหาร ซึ่งความต้องการที่สูงนี้ ผลผลิตในประเทศอาจไม่เพียงพอ การนำเข้าสินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การนำเข้าวัตถุดิบหรืออาหารสู่อินเดีย สินค้านั้นต้องได้การยืนยันจาก National Codex Committee (NCC) และใบรับรอง No Object Certificate (NOC) นั่นหมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองนี้สามารถวางกระจายและวางจำหน่ายได้ ซึ่งการขอการรับรองมีขั้นตอน ดังนี้

1. ผู้นำเข้ายื่นขอใบอนุญาต จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอรหัสผู้นำเข้าและส่งออกกับ FSSAI หรือ Food safety and standard authority of India หน่วยงานตรวจสอบและคัดกรองการผลิตและจำหน่ายสินค้า ทั้งสินค้าในประเทศและสินค้านำเข้า

2.เมื่อสินค้านำเข้าถึงท่าเรือสินค้าอินเดีย จะมีการตรวจลำทำพิธีศุลกากร โดยผู้นำเข้าต้องทำหนังสือมอบอำนาจ (Authorized Letter) ให้ตัวแทน (Customs Handling Agent) ทำหนังสือถึงเจ้าหน้าที่และส่งสินค้าให้เจ้าหน้าที่ประเมินและชำระภาษีตามปริมาณที่กำหนด

3. จากนั้นตัวแทนผู้นำเข้าจะยื่นขอตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารกับ FSSAI เมื่อผ่านการตรวจจะได้รับ NOC แล้วจึงเพิ่มข้อมูลและหลักฐานในเว็บไซต์ของ FSSAI

4. หลังจากนั้นจะมีการสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งวันและเวลาการตรวจสอบ ซึ่งผู้นำเข้าจะเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมการตรวจ

5. หากได้รับการอนุมัติผลิตภัณฑ์จาก FSSAI จะได้รับใบสรุปรายงาน ใบรับรอง NOC และ NCC หลังจากนั้นจะสามารถนำสินค้าออกจำหน่ายได้

การเตรียมความพร้อมสำหรับกฎระเบียบเหล่านี้ จะช่วยให้กระบวนการรับรองง่ายขึ้น ช่วยให้สินค้าได้รับประโยชน์ในแง่ของความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อธุรกิจและในระดับประเทศอย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น