เมียนมาเปิดโอกาสการลงทุน พร้อมส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ

ประเทศพม่า หรือ เมียนมา เป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทย อีกท […]

ประเทศพม่า หรือ เมียนมา เป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทย อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน นับเป็นความน่าสนใจที่เกิดขึ้นเมื่อเมียนมามีการเปิดโอกาสทางการค้าสำหรับชาวต่างชาติมากขึ้น เป็นโอกาสกันดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปลงทุนในเมียนมา

นับเป็นเวลาหลายปีหลังจากที่เมียนมาได้ปฏิรูปการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ซึ่งในช่วง 2 ปีให้หลังที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือมีการลดผ่อนมาตรการต่างๆ โดยที่ทางรัฐบาลเองได้มีการออกนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงกฎหมายที่จะสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ เช่น นักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเรื่องของภาษีอากรแต่ละอย่างแตกต่างกันออกไปตามระดับพัฒนาของแต่ละพื้นที่ หรือแม้แต่กฎหมายการอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทท้องถิ่นได้ร้อยละ 35 และอำนวยความสะดวกการจัดตั้งบริษัทโดยจัดทำระบบจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Myanmar Companies Online (MyCo) เพื่อส่งเสริมให้บริษัทต่างชาติเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาบริษัทท้องถิ่น

การพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทำให้เมียนมาได้ให้ความสำคัญกับ 4 ประเด็นหลักเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. ปฏิรูปเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

2. การลงทุน ส่งเสริมการลงทุนในสาขาโครงสร้างพื้นฐาน ภาคเกษตร ปศุสัตว์ การประมง การศึกษา สาธารณสุข การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ การผลิตสินค้าในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า อุตสาหกรรมการส่งออก และการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมใหม่

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงคุณภาพของทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงระหว่างเมืองละชนบท และส่งเสริมให้ประชากรเข้าถึงไฟฟ้าภายในปี 2573

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้มีการเพิ่มจำนวนโรงแรม และพัฒนาการคมนาคมระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต
ซึ่งในเวลานี้การพัฒนาของเมียนมาไปในเชิงบวกจากข้างต้นทำให้เอื้อต่อการลงทุน และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนหลายคนสนใจที่จะเข้าไปลงทุน และถึงแม้ในการลงทุนในเมียนมายังจะต้องพบกับความท้าทายต่างๆ มีอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในบางเรื่อง แต่เมียนมาในมุมมองของวิเคราะห์ คือเป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้ถึงร้อยละ 6-7 ภายในสองปีนี้ ทำให้เป็นอีกประเทศที่เป็นโอกาสการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการไทย

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น