อินเดียพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลด้วย SAGAR

SAGAR กับการพัฒนามหาสมุทรอินเดีย

อินเดียเป็นประเทศที่มีชายฝั่งติดทะเลเป็นระยะทางมากกว่า 7,500 กิโลเมตร มีพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับทำธุรกิจทางทะเล มีกองทัพเรืออินเดียที่เข้มแข็งและมีโอกาสในด้านเศรษฐกิจทางทะเล แต่อินเดียยังขาดการพัฒนาในเรื่องเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของวิสัยทัศน์ SAGAR (Security And Growth for All in the Region)

SAGAR ในภาษาฮินดีหมายถึง มหาสมุทร เป็นอักษรย่อของ Security And Growth for All in the Region ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาความมั่นคงและส่งเสริมเศรษฐกิจในมหาสมุทรอินเดีย ทั้งในอินเดียและประเทศเพื่อนบ้านที่ยึดโยงกับอินเดียด้วยวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน โดยต้องการให้ทุกประเทศใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรอินเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมภายใต้การนำของอินเดีย วัตถุประสงค์หลักของ SAGAR คือ

  • เพิ่มศักยภาพของการปกป้องชายฝั่ง และรักษาผลประโยชน์ของเขตแดนด้านทะเล
  • ส่งเสริมความมั่นคงและเศรษฐกิจของรัฐตามชายฝั่ง
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือภัยธรรมชาติ โจรสลัด และการก่อการร้าย
  • ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาภูมิภาค รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ เพื่อกำหนดระเบียบทางทะเล

วิสัยทัศน์นี้ถูกทำให้เห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นผ่านการศึกษาและโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Sagarmala Port Development Project ที่พัฒนาท่าเรือตามแนวชายฝั่งของอินเดีย เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและพัฒนาความสามารถในการส่งออก การศึกษา Blue Economy: Vision 2025: Harnessing Business Potential for India an International Partners ที่รวบรวมสาขาธุรกิจที่รอการพัฒนา ซึ่งการศึกษานี้ได้อ้างอิงถึงธุรกิจท่าเรือ การท่องเที่ยว การประมงและแปรรูปอาหารจากไทยที่มีศักยภาพ เป็นตัวอย่างที่เหมาะแก่การศึกษา ซึ่งถือเป็นโอกาสของประเทศไทยที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องทางทะเลที่มีมูลค่าสูง และมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ทั้งด้านอุตสาหกรรมท่าเรือ การขนส่งสินค้าทางเรือ และการท่องเที่ยวที่จะมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคต

แสดงความคิดเห็น