อินเดีย-ไต้หวัน ปรับข้อตกลงคุ้มครองการลงทุน

2 ประเทศปรับสัญญาการลงทุนให้เป็นสากลมากขึ้น

ประเทศอินเดีย จัดเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งของไต้หวัน ในการจัดอันดับอินเดียจัดว่าเป็นคู่ค้าอันดับที่ 16 ของไต้หวัน ด้านการลงทุนจนถึงเดือนกรกฎาคม 2561 ไต้หวันลงทุนในอินเดียจำนวน 85 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดยเมื่อประมาณวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาทั้งทางอินเดียและไต้หวันได้มีการลงนามข้อตกลงคุ้มครองการลงทุนฉบับใหม่ระหว่างกัน ซึ่งมีการปรับปรุงจากฉบับเดิมให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น โดยจากเดิมข้อตกลงระหว่างอินเดียกับไต้หวันนั้นได้จัดทำขึ้นและเริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อประมาณ 13 ปีที่แล้ว จนในปีล่าสุดต่างฝ่ายต่างเห็นด้วยกับการปรับปรุงข้อตกลงฉบับนี้ให้สอดคล้องกับปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

และข้อตกลงคุ้มครองการลงทุนระหว่างอินเดียกับไต้หวัน ในส่วนของสาระสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงความคุ้มครองการลงทุนฉบับใหม่ นอกจากคุ้มครองนักธุรกิจไต้หวันที่ไปลงทุนในอินเดียโดยตรงแล้ว ยังขยายขอบเขตการคุ้มครองไปถึงนักธุรกิจไต้หวันที่ลงทุนในอินเดียโดยผ่านประเทศที่ 3 ด้วย อีกทั้งรับประกันว่านักธุรกิจไต้หวันจะได้รับการปฏิบัติที่ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ตลอดจนรับประกันสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ ความปลอดภัยของนักลงทุน การถูกเลือกปฏิบัติ การหมุนเวียนเงินทุน การชดเชยค่าเสียหายและการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนของไต้หวันให้ไปลงทุนในอินเดียมากยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น