ไทยและอาเซียนบรรลุข้อตกลง “ซันนีแลนด์” กับสหรัฐอเมริกา

สาระหลักของข้อตกลง “ซันนีแลนด์”ที่อาเซียนทำร่วมกับสหรัฐอเมริกาเป็นกรณีพิเศษในครั้งนี้ ยืนยันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน เน้นความเสมอภาค ยึดมั่นในกฎระเบียบระหว่างประเทศและยืนยันสิทธิในการเดินเรือและการบินผ่านอย่างเสรี ร่วมทั้งมีการพูดคุยถึงปัญหาการค้ามนุษย์ด้วย

รายงานข่าวจากสหรัฐอเมริการะบุว่า  พล.ต.วีรชน สุคนธปฎิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ร่วมกับผู้นำอาเซียนและนายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ ฯ สมัยพิเศษ โดยร่วมกันรับหลักการซันนีแลนด์ เพื่อเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง อาเซียนและสหรัฐอเมริกา

รองโฆษกฯ กล่าวว่า ผู้นำอาเซียนและประธานาธิบดีสหรัฐ ฯ เห็นชอบเอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำ สหรัฐฯ – อาเซียน  ซึ่งมีสาระสำคัญยืนยันในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยให้ความสำคัญต่อการเคารพในอิสรภาพ อธิปไตย และความเสมอภาคของทุกประเทศ  ยึดมั่นอย่างแน่วแน่ในกฎระเบียบในภูมิภาคและระหว่างประเทศ  เชิดชูและปกป้องสิทธิและเอกสิทธิ์ของทุกรัฐ  แก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติ และยืนยันสิทธิในการเดินเรือและการบินผ่านอย่างเสรี ตามที่บัญญัติในอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศและพันธะสัญญาต่อการไม่ใช้กำลังทางทหาร  เป็นต้น พล.ต.วีรชน ยังระบุด้วยว่า การปฎิบัติภารกิจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ ในหัวข้อ “Protecting Peace, Prosperity, and Security in the Asia-Pacific” ที่ประชุมได้หารือในประเด็นต่างๆ ครอบคลุม การก่อการร้าย การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศของโลก การสาธารณสุข และปัญหาการค้ามนุษย์ โดยนายกรัฐมนตรียืนยันความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกับอาเซียนและสหรัฐฯ เพื่อรับมือกับประเด็นท้าทายข้ามชาติ  ซึ่งเป็นทั้งภัยเร่งด่วนและไม่สามารถแก้ไขโดยประเทศใดประเทศหนึ่งได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรทรัพยากรทั้งเวลา บุคคลากรและทุน เพื่อปฏิรูปการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งระบบ โดยเฉพาะการปรับแก้กฎหมายให้เข้มงวดขึ้น การลงโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิด การนำผู้กระทำผิด โดยเฉพาะรายใหญ่ มาดำเนินคดี การเพิ่มประสิทธิภาพของการพิจารณาคดีและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และการคุ้มครองความปลอดภัยของเหยื่อ เพื่อแสดงถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหานี้ทุกมิติ รวมทั้งเร่งดำเนินกระบวนการภายใน เพื่อให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน องค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาร่วมของทุกฝ่าย  นอกจากนี้ ไทยยังจริงจังในการแก้ไขปัญหาการประมง IUU ที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์  เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสร้างความมั่นใจว่า สินค้าของไทยถูกต้องตามจรรยาบรรณและได้มาตรฐานสากล

แสดงความคิดเห็น