กรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์อบรมแก่เกษตรกรกว่า 50 ศูนย์

ศูนย์อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาภาคเกษตรของไทย

กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเกษตรไทยด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่ผู้ประกอบการเกษตรทุกคน โดยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หรือ ศูนย์ปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานส่วนกลางของภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 50 ศูนย์ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร (ศูนย์เฉพาะด้าน) จำนวน 14 ศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ศูนย์สหวิชา) จำนวน 26 ศูนย์ และศูนย์ขยายพันธุ์พืช จำนวน 10 ศูนย์ โดยศูนย์ดังกล่าวมีการจัดตั้งเพิ่มเติมจากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ในการให้ข้อมูลด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ซึ่งบทบาทที่สำคัญสำหรับการจัดตั้งศูนย์ของหน่วยงานที่จัดตั้ง คือ เพื่อทำงานเชิงวิชาการศึกษา ทดสอบ ขยายผล โดยที่เกษตรกรจะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบร่วมกันของคนในชุมชนและเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่

อีกทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรยังให้มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดศูนย์ปฏิบัติการที่มีเทคโนโลยี มีนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อความต้องการของเกษตรในแต่ละพื้นที่ โดยการฝึกอบรมจะจัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ไปจนถึง กรกฎาคม 2562 รายละเอียดของการอบรมจะครอบคลุมเกี่ยวกับการออกแบบงานวิจัย เขียนโครงร่างวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง การนำเสนอผลการวิจัย รวมไปถึงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่า การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรและการเสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เป็นต้น

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับผู้ประกอบการเกษตรไทยที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร ที่จะมาให้ความรู้และช่วยเหลือเพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรของไทย

แสดงความคิดเห็น