เตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลงของเกษตรยุค 4.0

ความเปลี่ยนแปลงทั้ง 9 ด้านของเกษตรยุคใหม่

การเกษตรถือว่าเป็นอาชีพหลักของคนไทย และในเวลานี้การเกษตรในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต คาดการณ์ว่าในอนาคตเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้นจะยิ่งทำให้การเกษตรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการทำเป็น Smart Farming หรือการทำเกษตรแบบยุคใหม่ ที่มีความแม่นยำสูงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นลองมาดูกันว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงแล้ว จะมีด้านใดบ้างที่ควรรับรู้เพื่อเตรียมรับมือ

1. ดาวเทียม การนำดาวเทียมมาใช้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเกษตรที่เห็นได้ชัด ดาวเทียมจะสามารถบอกได้ว่าพื้นที่นั้นเหมาะกับอะไร ปัจจุบันระบบดาวเทียมสามารถถ่ายรูปได้ชัดถึงเฉดสีที่ระบุได้ถึง แร่ธาตุ สภาพดิน และความพร้อมของดิน ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการวางแผนการเก็บเกี่ยวและผลผลิต

2. วางแผนจัดการพื้นที่ แนวโน้มที่จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านเกษตรอีกอย่างหนึ่ง โดยเป็นการวางแผนการจัดการพื้นที่ในการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับภูมิอากาศและความต้องการของตลาด ทำให้สามารถเลือกผลิตในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอย่างแท้จริงได้

3. จัดการน้ำโดยใช้นวัตกรรม หัวใจของการทำการเกษตร คือ แหล่งน้ำ ดังนั้นหากสามารถนำนวัตกรรมการจัดการน้ำมาช่วยวางแผนการทำการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็จะช่วยแก้ปัญหาได้

4. การพัฒนาเมล็ดพันธุ์และดิน เมล็ดพันธุ์ที่ดีและดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก จะทำให้ผลผลิตจะเป็นไปตามที่ต้องการ และปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีที่ใช้ในการปรับปรุงดินเข้ามาใช้ แต่ต้องใช้สำหรับเกษตรที่เป็นแปลงใหญ่เท่านั้น จึงเป็นจุดอ่อนของการเกษตรที่เมืองไทยเนื่องจากขนาดไร่นาที่ไทยยังเป็นรูปแบบแปลงเล็กอยู่

5. รับจ้างการทำเกษตรและเกษตรพันธสัญญา แนวโน้มเกษตรในอนาคตจะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ ซึ่งในต่างประเทศมีการทำที่เรียกว่าเกษตรพันธสัญญา แต่สำหรับในไทยที่อาจจะยังไม่มีความพร้อมสำหรับการทำเกษตรพันธสัญญาเนื่องจากประเทศไทยมีขนาดเล็ก แต่ที่ประเทศไทยได้เกิดแนวความคิดใหม่ที่เรียกว่ารัฐวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาแทน และสามารถตอบโจทย์ความยั่งยืนให้เกษตรกร

6. เครือข่ายการเก็บข้อมูล ในเวลานี้กำลังเกิดเทคโนโลยีที่เรียกว่า Blockchain หรือเครือข่ายสำหรับเก็บข้อมูล ที่จะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหาร สร้างความโปร่งใสในการผลิต ช่วยให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

7. ต่อยอดสินค้าเกษตรเพื่อเข้าสู่เทรนด์สุขภาพ เป็นการต่อยอดสินค้าเพื่อขยายสู่ตลาดสุขภาพและความงาม นับเป็นโอกาสอันดี เนื่องจากสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับกันในเรื่องของคุณภาพ แม้จะยังขาดเรื่องของการสร้างมูลค่า การต่อยอดสินค้าเกษตร โดยการแปรรูปเป็นสินค้าในเทรนด์สุขภาพ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าตัวสินค้า และสามารถเข้าสู่เทรนด์สุขภาพได้

8. การวิจัยเพื่อพัฒนาด้านเกษตรและอาหาร ให้ความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อช่วยในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย และทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหารในอนาคต

9. ความยั่งยืน คนยุคใหม่มักจะเชื่อในความยั่งยืน การพัฒนาการเกษตรต้องยึดการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ทุกอย่างพัฒนาไปพร้อมกันทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เมื่อเกษตรเข้าสู่ความเป็น Smart Farming มากยิ่งขึ้น การรับมือทั้ง 9 ข้อเพื่อเตรียมรับมือความเปลี่ยนแปลง นับว่าเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการเกษตรทุกท่าน

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก  หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น