AEC Blueprint สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตอนที่ 1 การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียว

หลังจากที่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกมาพักใหญ่ ก็ได้ฤกษ์เปิดตัว AEC เสียที ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจนอกจากการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง ก็คงต้องเป็นเรื่องเศรษฐกิจ เพื่อการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการจัดตั้ง

อาเซียนได้จัดทำแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนงานบูรณาการการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจต่างๆ ที่จะนำไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

AEC Blueprint ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก สำหรับตอนที่ 1 นี้ อยากแนะนำผู้ประกอบการธุรกิจ SME ทำความเข้าใจกับ ส่วนที่ 1 ใน AEC Blueprint

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market & Production Base) สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือ อย่างเสรีรวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบสำคัญ

1.   การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี : นอกจาการยกเลิกภาษีแล้ว ยังรวมถึงการบูรณาการด้านพิธีการศุลกากร
การจัดตั้งระบบศุลกากรหน้าต่างเดียวของอาเซียน(ASW) และการปรับประสานมาตรฐานและความสอดคล้อง ซึ่งมีข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง คือ ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA)

อาเซียนยังได้จัดทำกฎที่ชื่อว่า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า(Rules of Origin : ROO) เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสินค้าที่จำได้รับการสิทธิพิเศษทางภาษีขาเข้าร้อยละศูนย์ จะต้องเป็น สินค้าที่ส่งออกโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ(Wholly Obtained or Produced : WO) และสินค้าที่ผลิตโดยมีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างแดน(Not Obtained or Produced)

ในส่วนของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window : ASW) เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทำธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศและการเคลื่อนย้ายสินค้า เมื่อใช้บริการระบบนี้ทุกอย่างจะจบลงในจุดเดียว ซึ่งมีกรมศุลกากรเป็นผู้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย ASW มีการเชื่อมโยงกับ NSW(National Single Window) หมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหว่างหน่วย งานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ นำเข้า – ส่งออกสินค้า โดย NSW จะทำหน้าที่เชื่อมโยงกับสมาชิกทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน ในส่วนของประเทศไทยกรมศุลกากรจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลจำนวนทั้ง 36 หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ ผ่านทางเว็บไซต์http://www.thainsw.net ด้าน Self – Certification การออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตัวเอง จากหน่วยงานภาครัฐของประเทศนั้นๆ ผู้ประกอบการจากประเทศไทยสามารถขอให้ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่ติดต่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออก

นอกจากนี้ ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement : ATIGA) ยังกำหนดให้อาเซียนจะต้องจัดตั้งคลังข้อมูลการค้าอาเซียน(ASEAN Trade Repository : ATR ) ดังนี้ พิกัดศุลกากร อัตราอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ต่างๆ  กฎว่าด้วยกำเนิดสินค้า  มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี กฎหมาย/กฎระเบียบการค้าและศุลกากร  กฎระเบียบการดำเนินการค้าและเอกสารสำคัญ คำสั่งทางปกครอง ขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดในการอำนวยความสะดวกทางการค้า  รายชื่อผู้ประกอบการค้าที่ได้รับการรับรองโดยประเทศสมาชิกอาเซียน

2.   การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี : ประกอบไปด้วย 4 รูปแบบ
2.1 การให้บริการข้ามพรมแดน (ผู้ให้บริการและผู้บริโภคอยู่คนละประเทศแต่ติดต่อให้บริการผ่านระบบการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต)
2.2.การเดินทางไปใช้ในต่างประเทศ(ผู้ประกอบการให้บริการในประเทศตัวเอง โดยให้ผู้ใช้บริการเป็นฝ่ายเดินทางไป เช่น การท่องเที่ยว การไปศึกษาต่อ)
2.3 การจัดตั้งธุรกิจ(เช่น การจัดตั้งร้านอาหารในต่างประเทศ โรงแรม ฯลฯ)

2.4 การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา(เช่น การรับจ้างทำงานในต่างประเทศ)

3.   การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี : อาเซียนได้จัดทำข้อตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive) ซึ่งครอบคลุมดังต่อไปนี้

3.1. การคุ้มครองการลงทุน
3.2. การอำนวยความสะดวกและความร่วมมือ
3.3 การส่งเสริมและการให้ความสำคัญต่อการลงทุน
3.4  การเปิดเสรีการลงทุน

4.   การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น เป็นแผนการวมกลุ่มทางการเงินของอาเซียน (Roadmap of Monetary and Financial Integration of AEAN : RIA – Fin) ซึ่งมีการดำเนินมาตรการ ดังนี้ การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน การเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย และการพัฒนาตลาดทุน

5.   ความร่วมมือในด้านต่าง นอกเหนือจากสินค้า บริการ และการลงทุน ประกอบด้วย ความร่วมมือ ด้านป่าไม้และการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยว สถิติของอาเซียน และการบิน

ทั้งนี้อาเซียนการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีไม่ได้รวมแค่มาตรการภาษีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมาตรที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร (Non Traiff Measures : NTMs) อีกด้วย อาเซียนมีข้อผูกพันภายใต้ความตกลง ATIGA ที่จะต้องยกเลิกและลดการใช้ “มาตรการทางการค้าที่มีผลกระทบต่อการค้าระหว่างกันในกลุ่ม” ซึ่งหมายรวมถึงมาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของภาครัฐ ที่ส่งผลโดยตรงต่อการค้าระหว่างประเทศ

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

BBL_SME-Gi-Inter_กุมภาพันธ์_1 smeBBL_SME-Gi-Inter_กุมภาพันธ์_1

แสดงความคิดเห็น