พัฒนาเทคโนโลยีจนเกิดเป็น “นาข้าวอัจฉริยะ” โดยฟิลิปปินส์

ฟาร์มสาธิตการปลูกข้าวแห่งอนาคตของฟิลิปปินส์

เข้าสู่ยุคของ Smart Farming อย่างเต็มตัว ฟิลิปปินส์ประเทศที่มีความต้องการในการปลูกข้าวแต่กลับประสบปัญหาทำให้ผลผลิตปลูกได้น้อย ได้คิดค้นวิธีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนานาข้าวในประเทศของตนเอง

ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่ประชากรภายในประเทศชื่นชอบการกินข้าว แต่กลับประสบปัญหาปลูกข้าวไม่สามารถปลูกข้าวได้เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศ ในระยะเวลา 1 ปี ฟิลิปปินส์มีการนำเข้าข้าวจำนวนมาก ทำให้ในเวลานี้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย จัดทำเป็นโครงการปลูกข้าวแห่งอนาคต หรือ Future Rice โดยใช้พื้นที่ 31.25 ไร่ มาเป็นต้นแบบนาข้าวอัจฉริยะ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบให้เกษตรกรในฟิลิปปินส์มาเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ แล้วนำกลับไปใช้พัฒนาพื้นที่ของตนเอง โดยที่ฟาร์มแห่งนี้จะมีต้นแบบเพื่อให้คนรุ่นใหม่สนใจและใส่ใจการทำเกษตรมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยแสดงให้เห็นว่าการทำเกษตรวิธีแบบธรรมชาติมีอะไรบ้าง และยังสามารถทำได้ในปัจจุบัน

ที่ฟาร์มต้นแบบนาข้าวอัจฉริยะแห่งนี้จะมีการสาธิตการบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในฟาร์มแห่งนี้มากมาย ตัวอย่างเช่น

1. การปลูกพืชแบบหลากหลายชนิด เพื่อเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อบำรุงดินไปในตัว

2. การกักตุนน้ำเพื่อสร้างแหล่งน้ำในฟาร์มของตนเอง สำหรับเลี้ยงปลาไปด้วย โดยอีกไม่นานอาจมีการใส่โซลาร์เซลล์ลอยน้ำ เพื่อผลิตไฟฟ้าไปในตัว

3. สร้างพลังงานหมุนเวียน มีโซลาร์เซลล์ไว้ใช้สูบน้ำให้แสงสว่างในไร่นา อีกทั้งยังได้พัฒนาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากฟางข้าวแบบเคลื่อนที่ได้

4. เซนเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำในนาข้าว เป็นการเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน สำหรับเตือนให้สูบน้ำเข้านา โดยสามารถสั่งเครื่องสูบน้ำจากสมาร์ทโฟนได้

5. สถานีตรวจวัดอากาศในไร่นา เพื่อเกษตรกรจะได้นำมาวิเคราะห์ผลผลิต และช่วยเตือนภัย

เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเพียงเทคโนโลยีต้นแบบที่ชาวฟิลิปปินส์คิดค้นมาเพื่อให้การทำนาข้าวในประเทศสามารถมีผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในประเทศ อีกทั้งเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาแก้ปัญหาที่อยู่เหนือการควบคุมจากการทำไร่นาแบบเดิมๆ ทำให้สามารถปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ต้องยอมรับว่าโครงการปลูกข้าวแห่งอนาคต นาข้าวอัจฉริยะของฟิลิปปินส์ เป็นต้นแบบที่มีความน่าสนใจในการทำนาข้าว และประเทศไทยเองที่มีการปลูกข้าวเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศหากได้มีการศึกษาจากฟาร์มสาธิต อาจจะก่อให้เกิดประโยชน์และมีโอกาสในการทำนาข้าวที่หลากหลาย และช่วยเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น