AEC Blueprint สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตอนที่ 2 การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง

นโยบายสำคัญของอาเซียนคือการที่จะรวมตัวกันเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสูงและมีเสถียรภาพที่มั่นคง อย่างในโซนยุโรป สร้างความเจริญรุ่งเรือง และมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม การเงินการธนาคาร การจัดระบบการค้า ให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา องค์ประกอบในการขยายเศรษฐกิจระยะยาวประกอบด้วย 6 ลักษณะด้วยกัน

1.   นโยบายการแข่งขัน

–   จัดทำแนวปฏิบัติด้านนโยบายการแข่งขันของอาเซียน
–   จัดทำคู่มือเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายการแข่งขันสำหรับนักธุรกิจ
–   จัดทำแนวปฏิบัติว่าด้วยสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับองค์กรกำกับการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียน
–   จัดทำเว็บไซต์ด้านการแข่งขันของอาเซียน

2.   การคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วยการดำเนินงาน 3 เรื่องได้แก่ การสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียน การจัดตั้งเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียน และการจัดหลักสูตรอบรมในภูมิภาคสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและผู้นำผู้บริโภค

3.   สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาเซียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียนปี 2554-2558 ทั้งหมด 28 เรื่อง โดยประเทศไทยได้รับผิดชอบเป็นผู้นำในกิจกรรม 7 เรื่อง
–   การคุ้มครองลิขสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
–   การจัดตั้งองค์กรจัดเก็บผลงานลิขสิทธิ์(CMOs)
–   การจัดตั้งเว็บไซต์ทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน(ASEAN IP Portal)
–   การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
–   โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาเซียน
–   เพิ่มความตระหนักด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
–   การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนี้อาเซียนยังมีภารกิจที่สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกเข้าร่วมเป็นภาคีกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ดังนี้ 1.พิธีสารมาดริกด้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ 2.ความตกลงข้อสัญญาเฮกด้านการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3. สนธิสัญญาด้านความร่วมมือสิทธิบัตร

4.   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจจะต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าและพลเรือน โดยอาเซียนได้มีการทำกรอบความร่วมมือ 3 ฉบับ เพื่อลดขั้นตอนในกระบวนการด้านการค้า/การขนส่งในเอเชียให้ง่ายขึ้น ประกอบไปด้วย (1)ความตกลงว่าด้วยการบริการขนส่งทางอากาศ(ASEAN Multilateral Agreement on Air Services)  (2)ความตกลงว่าด้วยการเปิดเสรีบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ(ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Air Freight Services) (3)กรอบความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกการขนส่งข้ามแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport)

5.   นโยบายภาษีศุลกากร อาเซียนมีความพยายามที่จะประสานนโยบายด้านภาษีระหว่างประเทศสมาชิก อาทิ การหักภาษี ณ ที่จ่าย การจัดทำความตกลงว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านระบบภาษี ในการสนับสนุน การพัฒนาและส่งเสริมตลาดทุนในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ

6.   พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากข้อมูล ผลการศึกษาการสร้างความชัดเจนในบทบาทรัฐวิสาหกิจภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ(สนผ.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) กระทรวงการคลังกรอบความตกลง ว่า e-ASEAN มีวัตถุประสงค์ของความร่วมมืออาเซียนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้  (1)  สร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันในสาขาICT ของอาเซียน (2) ความแตกต่างทางดิจิตอลในประเทศและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (3) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการรับรู้เรื่อง e-ASEAN (4) ส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าผลิตภัณฑ์ ICT การบริการและการลงทุนเกี่ยวกับ ICT

ทั้งนี้ อาเซียน มีมาตรการเพื่ออํานวยความสะดวกหรือส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ การจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานสําหรับข้อมูลของอาเซียน การเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(e-commerce) ในอาเซียน การเปิดเสรีการค้าผลิตภัณฑ์ICT การบริการและการลงทุนเกี่ยวกับICT การลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ICT และการให้บริการICT  สังคมอิเล็กทรอนิกส์(e-Society) และการเสริมสร้างความสามารถ เพื่อลดความแตกต่างด้านดิจิตอลภายในและระหว่างประเทศสมาชิก และใช้เทคโนโลยีICT ในการให้บริการของรัฐบาล(e-Government)

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

BBL_SME-Gi-Inter_กุมภาพันธ์_4 sme

แสดงความคิดเห็น