อินเดียใช้ E-nose แก้ปัญหากลิ่นข้าวไม่สม่ำเสมอ

เทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์ในอินเดีย

ในเวลานี้ภาคเกษตรแทบทุกประเทศต่างมองถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น และนำเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำออกไปจำหน่ายสู่ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ

ความน่าสนใจของประเทศอินเดียในเวลานี้ คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านเกษตร เป็นผลมาจากปริมาณประชากรในประเทศที่เพิ่มสูง ทำให้ความต้องการด้านอาหารของประชากรภายในประเทศสูงขึ้นตามมาเช่นกัน สิ่งที่น่าเป็นห่วงในเวลานี้คือผลผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียยังไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของผลผลิตข้าว ที่มีความหลากหลายทำให้มีกลิ่นหอมที่แตกต่างกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนอินเดียต้องการกลิ่นหอมของข้าวที่สม่ำเสมอกัน ทำให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาในเรื่องกลิ่นข้าวในอินเดีย

เทคโนโลยีที่ประเทศอินเดียเลือกเข้ามาใช้แก้ปัญหากลิ่นข้าวในการเกษตร คือ เทคโนโลยี E-nose หรือ จมูกอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเลียนแบบจมูกของมนุษย์ สามารถจำแนกและจัดระดับความแรงของกลิ่นได้ ในตัว E-nose มีส่วนประกอบเป็นเซนเซอร์จำนวนมาก โดยแต่ละตัวจะสามารถคำนวณข้อมูลได้แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีการคำนวณข้อมูลทางสถิติที่เหมาะสมเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้เกิดการจดจำกลิ่น

นอกจาก E-nose ที่ภาคเกษตรในประเทศอินเดียนำเข้ามาใช้เพื่อช่วยวัดคุณภาพของกลิ่นข้าวแล้ว ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆ อย่าง Pulse View ที่เข้ามาเพื่อช่วยตรวจสอบคุณภาพของเมล็ด และคุณภาพของผัก ข้าว ธัญพืชต่างๆ ก่อนส่งออกไปจำหน่าย

คุณภาพของผลผลิตในภาคเกษตรนับว่ามีความสำคัญอย่างมาก คุณภาพจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องตระหนักถึงเป็นอย่างแรกในการทำผลผลิต และเพราะคุณภาพที่ดีจะทำให้ผลผลิตสามารถส่งออกไปสู่ตลาดได้ อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปถึงตลาดระดับโลกได้เช่นกัน

แสดงความคิดเห็น