AEC Blueprint สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตอนที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค

การลดช่องว่างระหว่างกันของสมาชิกประชาคมอาเซียนก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะนำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์ในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน โดยสมาชิกทั้งหมดให้ได้รับประโยชน์จากการรวมกันทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

สำหรับแผนงานของหมวดที่ 3 ในแนวทาง AEC Blueprint  จะส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆอาทิ ข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration-IAI)  เพื่อเป็นการลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก โดยเฉพาะประเทศเกิดใหม่อาเซียนอย่างกลุ่ม CLMV(กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม)

ข้อมูลจากการบรรยายของผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของประเทศไทยในการเข้าสู่การเป็น AEC ของสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการอาคารรัฐสภา เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค อาเซียนได้จัดทำกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคของอาเซียน(ASEAN Framework for Equitable Economic Development : AFEED) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค (equitable economic development) ของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตาม AEC Blueprint)

สำหรับการพัฒนาวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) จะเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนารากฐานเศรษฐกิจของอาเซียน จากการประเมินของสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ระบุว่า ภาคธุรกิจทั้งหมดของอาเซียน เป็นธุรกิจ SME ถึง 96% ซึ่งส่งผลถึงอัตราการจ้างงานภายในประเทศสมาชิก 85% โดยรายได้จากธุรกิจ SME 53% เป็นตัวชี้วัด GDP มวลรวมภายในประเทศ

การลดช่องว่างเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน โดยข้อมูลจากกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า การจัดตั้ง ความริเริ่มในการรวมกลุ่มอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI ) ซึ่งการจัดตั้งในช่วงแรกมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสมาชิกให้ในประชาคมอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม โดยมีการครอบคลุมงานในกลุ่มอนุภาค เช่น ลุ่มแม่น้ำน้ำโขง เขตเศรษฐกิจพิเศษเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บรูไน – อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ฟิลิปปินส์ (BOMP – EAGA) และสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT)

ด้านแผนงาน ความริเริ่มในการรวมกลุ่มอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI ) จะเป็นไปเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาอาเซีย ระยะแรกได้มีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง ซึ่งมีการกำหนดเรื่องสำคัญลำดับแรกในการดำเนินการ ได้แก่ โครงการสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและพลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การท่องเที่ยว และการลดความยากจน ในส่วนของระยะที่สองนั้น ประกอบด้วย การจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน แผนงานการตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนาธรรม โดยแผนงานทั้งสองฉบับยังเน้นไปที่การให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและการติดต่อสื่อสาร แผนงาน IAI อยู่ในการรับผิดชอบการบริหารผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเวทีเพื่อเปิดโอกาสในประเทศสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในแผนงานของ IAI ภายใต้เวที IDCF

ในส่วนของ กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคของอาเซียน(ASEAN Framework for Equitable Economic Development : AFEED) จะดำเนินกิจกรรม ร่วมกับ 3 เสาหลักใหญ่ อาทิ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน และการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

แต่ถึงกระนั้นอาเซียนก็มีแผนสำรองในกรณีเกิดเหตุการณ์ผันผวนทางเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมหนุนประเทศสมาชิกในการสร้างขีดความสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินของประเทศคู่เจรจา และองค์กรภายนอกอื่นๆ  โดยการดำเนินการดังกล่าวสามารถช่วยลดช่องว่างในการพัฒนาระหว่าประเทศสมาชิกอาเซียน

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

BBL_SME-Gi-Inter_กุมภาพันธ์_2 sme

แสดงความคิดเห็น