ประเทศไทยขาดแคลนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

‘สังคมวัยชรา’ คือมีปริมาณผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ขณะที่อัตราการเกิดลดลง ประชากรวัยทำงานนิยมครองตัวเป็นในช่วงอายุที่สูงมากขึ้น

จากข้อมูลของนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย 800 ราย แบ่งเป็นนิติบุคคล 273 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.12 ทุนจดทะเบียนรวม 1,534.30 ล้านบาท และบุคคลธรรมดา  527 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.88 สำหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย แบ่งเป็น 5 รูปแบบ คือ บ้านพักคนชรา สถานบริการช่วยเหลือในการดำรงชีวิต สถานบริบาล สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล และสถานดูแลระยะสุดท้าย

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างเต็มรูปแบบในอีก 1-2 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าปี 2563 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี ประมาณ 13 ล้านคน หรือร้อยละ 20 ของจำนวนประชากร ในทางกลับกัน จากรายงานในข้างต้นระบุว่า ประเทศไทยยังคงขนาดแคลนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ที่ปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอ ที่มีก็ยังไม่มีมาตรฐานเพียงพอ

โดยสถานบริการบางแห่งยังไม่ได้มาตรฐาน การดำเนินงานยังคงพบปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุให้เพียงพอ หรือในกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตที่สถานประกอบการควรต้องดำเนินการอย่างไร เนื่องจากยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานสถานดูแลผู้สูงอายุที่จะให้คำตอบเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายแก่ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว อีกทั้งปัญหาสำคัญของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการจัดการบริการ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยการพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ และนักกิจกรรมบำบัด

เรื่องดังกล่าวนับเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องหาทางแก้ไข โดยในที่นี้มีหน่วยงานรัฐโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เข้ามาดูแลเรื่องมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ประกอบด้วย การสร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ พัฒนาธุรกิจบริการสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตามแนวทางของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่มีศักยภาพกับตลาดผ่านแพลตฟอร์ม หรือ ช่องทางการตลาดของกลุ่ม Startup ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม สำหรับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่กำลังมองหาลู่ทางการลงทุน ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุนับว่าเป็นกลุ่มที่มีดีมานด์ที่น่าสนใจ ทั้งหากสามารถเติมเต็มด้านสถานที่และบุคลากรได้ด้วยแล้ว เชื่อว่ามีโอกาสอย่างมากที่ธุรกิจจะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด เพราะเอาเข้าจริง การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุไม่ใช้มีเพียงประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ก็กำลังเผชิญเรื่องนี้อยู่เช่นกัน

พาณิชย์เร่งสร้างมืออาชีพดูแลผู้สูงอายุ

หุ่นยนต์ผู้ช่วยสำหรับผู้สูงอายุ ไอเดียสุดล้ำตอบโจทย์เทรนด์ผู้สูงวัย

 

แสดงความคิดเห็น